Category

17 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Womama ŵayamba kusona ŵekha vakuvwala va kumwezi

Womama ŵaku Salima ŵayamba kusona ŵekha vakuvwala va kumwezi va ŵana ŵasukulu nachilato chakuchepeska kujomba kumasambilo

Wupu wa womama ku Salima wayamba kusambizgika vya kasonelo ka vakuvwala va kumwezi

United Nations mwakukolelanako na wupu waku Salima wa Joint Program for Girls Education (JPGE) wasambizga womama kufumila kumasukulu ghakupambana-pambana gha muboma ili kusona ŵakabunthu ŵamukati gha ŵasungwana awo ŵakwenda kumwezi kuti ŵavwilike

Visambizgo ivi vangutola sabata yose yathunthu ndipo chilato chawo nkhuwovwila ŵasungwana awo ŵakutemwa kukhala ku sukulu pala ŵayamba kwenda ku mwezi kuwopa kuti ŵangakalengeskeka pa wumba wa ŵanyawo

Linda Assani uyo ni program officer wa wupu wa United Nations mu boma ili wanguyowoyapo kuti sono ŵasungwana ŵakhalengeso ku sukulu yayi pala ŵayamba kuluta ku mwezi

Assani wangusazgilaposo kuyowoya kuti ŵasungwana ŵanandi ŵalekezganga panthowa sukulu chifukwa cha soni

Ise tanguchiwona kuti ntchinthu chazelu chomene kusambizga womama kuti ŵamanye kasonelo ka ŵakabunthu ŵamukati kuchitila kuti ŵakagaŵizgenge ku ŵasungwana ku masukulu ghakwawo uko iwo ŵafumila kweneso vikovwilaso womama kujiyimila pa ŵekha muchilichose.

Chinyake ntchakuti vakumwezi ivo vamukhalapo pala ŵamalizga kugaŵizga ku ŵana ŵasukulu mbwenu ŵamugulisa kuwaliyose uyo iwo ŵangakakhumba kumugulisila kuti ŵakasangeko ndalama kuchitila kuti ŵakalutizge panthazi bizinesi yawo

Uwemi wa visambizgo ivi pala ŵamalizga waliyose wapikenge vilwelo vyawaka vyakuti ŵakawone pakwambila pa bizinesi yakasonelo ka vyakumwezi ivo Assani wayowoya kuti vakutchipa kuluska vakugula ku sitolo chifukwa pala wanangila mbwenu ukutaya apo vakusona wekha ukuchapa nakugwiliskaso ntchito.

Kwene luso ŵazimayi taŵapa liwemi chomene chifukwa vitiwovwilenge kusunga ŵasungwana pasukulu mumalo mwakuti ŵajombenge, ndipo chilato chithu chafiskika makola nadi

Ulendo uno muzimayi waliyose wamusonanga yekha chifukwa tapeleka makina ghawaka kusazgilapo uzu wakusonela

Ntchito yakusona va kumwezi yizako sono chifukwa ulendo wamala ŵakagaŵizganga vakupanga kale ku ŵasungwana wose awo ŵalikuyamba kwenda ku mwezi mumasukulu gha boma la Salima, ndipo Assani wakuti yikaŵa nthowa yakuchedweska chomene.

Mama yunji wapa Napache primary school, wanguwonga chomene chifukwa cha masambilo agha ndipo wanguti luso ili lamuwovwilaso kupanga ndalama kunyumba.

Nthena ine nkhasonanga vakumwezi pakugwiliska ntchito zingano ndipo phepani likaŵanga doŵela lasaza yayi chifukwa nkhakwaniskanga chakumwezi chimoza pa dazi

Sono umo tasambizgikila kusona na makina ndikokuti tapusumphiskikako chifukwa tamusonanga vakumwezi khumi (10) padazi

Sellina Chikopa uyo wakusambila pa Ngodzi primary school, naye wangupelekapo maghanoghano ghake kuti iye wakatemwanga kukhala chomene ku sukulu pala wayamba kuluta ku mwezi. Sellina wanguti iye wakatemwanga kuvwala theŵela chifukwa ma pads ghakadulanga mu golosale, ivo vikamulangiskanga kuti wakhalenge ku sukulu chifukwa cha soni.

Iye wanguphala kuti umoyo wake ukayamba kusintha apo ma wupu ghakayamba kugaŵizga ma pads mu sukulu zose zamuboma la Salima.

Chilato cha wupu wa United Nations kuti chiyambe kukolelanako na mawupu ghamu boma ili, nkhumazga suzgo pa nkhani ya masambilo ku ŵasuzgana. Ndipo limoza mwa masuzgo agho ghakazunulika likaŵa lakukhwaskana na vyakumwezi panyengo yasukulu.

Maboma agho ghakhwaskikenge pa nkhani yakovwila masuzgo agho ghakutondeska ŵasungwana kulutiska panthazi masambilo ghawo (sukulu) ni Salima, Mangochi na Dedza. Ntchito iyi yikukwaniliskika chifukwa cha wovwili wakufumila ku chalo cha Norway mwakukolelanako na wupu wa World Food Program (WFP).