Mzalangwe

Womama bayiba muphika wa nyama ku Mzalangwe pa wungano

315

MAKINA
Dada yunji na mkamwana wake ku Kamzomera mu muzi wa Jalavikuba Mpalani kwa Inkosi Kampingo Sibande ku Mzimba basikula chikaya panyuma pakuti babasangilira wakusonana makina.
Abo batitumizgira moto uwu baphala kuti mfumu wa mama wakusotoka na vya m’buluku uyu, uyo wali kutola mitala, dazi ili bati wakakagona kwa mwanakazi mulala.
Mkati mwa usiku, mbuzi zikayamba kumeta mu chitupa, ivyo vikachitiska kuti dada uyu wauke kuti wakaone icho chikuyofya vibeto ivi.
Apa ndipo dada uyu wakaonera kuti mnyumba mwa mwanakazi wake mchoko muli mwazi ndipo wati wazingilira nakulindilirapo wakaluta kwa akulu bake kukabamanyiska vya kuzgeba kwa mama uyu.
Apa dada uyu wakapulika mazgu gha mwanakazi wake uyu ku chipinda cha kwakulu bake ndipo wati wakhung’uska pa chijalo akulu bake, abo balije mwanakazi, bakayamba kujekemera icho chikaziziwsa mnung’una wabo uyu.
Akulu bake aba bakamuphalira kuti walute bakapenge lumoza mama uyu kwene iye wakabamula kuti mama uyu wali mu nyumba mwabo mwakuti wakanjira nakusanga kuti wakuvwala.
Apa chiwawa chikakula mwakuti banthu bakauka pakaya apa ndipo bakakhalika pasi babiri aba kuti baphepiskane waka kuti makani agha ghaleke kuluta patali.
Kwambula kuchedwa dada wakutemwa vya siketi uyu, uyo bati ni mulala wa muzi, wakakola msese nakuphepiska kwa mnung’una wake uyu.
Pasono, bati mama uyu wazgeba ndipo wakumanyikwa chala uko wanjilira kwene bati banji bamuona kwa Mtaja ku sukulu yakusula basambizgi ya DAPP TTC uko bati wali kusanga ganyu.
Ee! Ukazuzi pera!
…………………………………………………………….
VITHUZU – THUZI
Msungwana yunji ku Mharaunda kwa Inkosi ya Makosi M’mbelwa ku Mzimba wakukhala nga waferwa panyuma pakuti vyamanyikwa kuti vithuzi – thuzi vyake ivyo wali luno vyasangika pa makina gha Internet.
Moto uwu ukuti msungwana uyu bati wali pa chibwezi na dada yunji uyo wali ku Joni.
Dazi linyake, bati msungwana uyu wakanjira mu nyumba yinyake yakusoperamo pa malo apa nakujinjambula na foni uko wali luno nakutumira chibwezi chake ichi ku Joni.
Soka ilo, mwanakazi wa dada uyu, uyo bali lumoza ku Joni uku, bati wakaviona vinthuzi – thuzi ivi ndipo mwaukali wakaviponya pa makina gha Internet kuti waliyose walabiskengepo nakutolapo naumu wakhumbira.
Banthu banji bati baviona nakupizgana pa whatsapp, bakamuphalira msungwana uyu ndipo bati chitima chili kumukola chomene.
Pasono, bati nthengwa yasuzga ku Joni chifukwa cha vinthuzi – thuzi vya bengende vya msungwana uyu apo naye bati wakutandala panyumba pakuti nkhani iyi yamanyikwa na waliyose ku chigaba ichi.
Tilindizge naumu vimalirenge.
…………………………………………………………….
KUTUKANA
Bamama babiri ku Kamwala mu muzi wa Moses Kakota kwa Inkosi Chindi ku Mzimba basikula baniche panyuma pakuti bazunulana vya mu salu pa dilawu chifukwa cha maji.
Abo batuma moto uwu baphala kuti bamama aba bati bakafika nyengo yimoza waka pa dilawu apa kuzakateka maji mwakuti mnyake apo wakabikangako chiyabiro chake, mnyake uyu wakauskako pakuphala kuti iye ndiye wangudanga kufika ndipo mnyake uyu naye wakachita ntheura pera.
Apa bamama aba bakayamba kuzunulana vya mu chitenje apo ndiko kuti banthu banandi kusazgapo baniche bakutegherezga vitusi ivi.
Vikatolera munthu yunji uyo wakiza nakubalekeska kutukana bamama aba.
Pasono, bati vileji hedemani bachemeska bamama aba kuti bakazgore mulandu wakulengeska chikaya.
Tilindizge naumu vimalirenge.
…………………………………………………………….
KWIBA
Dada yunji ku komboni ya Chanthomba ku Mzimba wakuphupha na ulwilwi wa vilonda vya moto ku chipatala chikulu cha Boma cha Mzimba panyuma pakuti bamuphula ku mphundwe ya moto chifukwa cha kwiba.
Abo batitumizgira moto uwu bati dada uyu, uyo wakukoma nakuguliska nyama ya mbuzi ku Mzimba, bati wali kulemba banthu abo bakwiba mbuzi ndipo iye wakubapa makopala pa umaliro wa mwezi.
Lafote ili, banyamata bake bakiba mbuzi ku muzi wa Zubayumo Makamo ndipo bakamutchayira foni kumuchema kuti wazakatole katundu uyu.
Nga mwanyengo zose, usiku uwu dada uyu wakiza panjinga ya moto iyo wakakakapo mbuzi yimoza ndipo ulendo wa chibiri mbuzi yikameta ivyo vikachitiska kuti kuti banthu balonde mwakuti iye bati wakayamba kubayofya na chimayi kwene bakamubwaka nakuluta nayo ku kukaya uko bakamuthibula kwambula chitima nakubuska njinga yake iyi.
Paumaliro, banthu aba bakakoleranako kuti babuske dada uyu na chilato chakuti panyake mbuzi zabo zingapona mu vikaya mwakuti bakakwata dada uyu nakumukakilira lumoza na mphundwe ya uteka nakubuska uko bakuhoyera. Kwene bati bamama banji chitima chikakwera nakujula chitengero chikulu, ivyo vikachitiska kuti banthu banji ba lusungu bazimwizge nakuphula dada uyu.
Pasono, dada uyu bati sono wabanula ku chipatala kwene bati wakuphala kuti usange wachila wamukuwezgera.
Tilindizge naumu vimalirenge.
Ee! Usosi mbiii!
…………………………………………………………….
UTHI
Banthu mu muzi wa Mabaleka Mvuma kwa Inkosi ya Makosi M’mbelwa ku Mzimba baukula chomene nakuphemera kwambula kulekezga panyuma pakuti bamwa chindongwa chakutilamo uthi.
Abo batitumira moto uwu baphala kuti mama yunji bati wakayanika chimera chake ku janiko, uko munthu yunji wakathirako uthi na chilato chakuti mama uyu banthu mu muzi uwu bati ni mthakati.
Mama uyu wakaphika mthibi wake uwo waliyose uyo wakamwako kusazgapo iye mwene na bana bake bakaukula na kufumira kwa mtima bii!
Pasono, wose abo bakamwako chindongwa ichi bali waka gada – gada kwene kupenjerezga kuli mkati kuti basange uyo wali kuchita msinjiro uwu.
Tilindizge naumu vimalirenge.
Ee! Wakukoma na lupanga, wakufwa na lupanga!
…………………………………………………………….
KUTUKA
Doda linji ku Sazu mu muzi wa Masango kwa Inkosi ya Makosi M’mbelwa ku Mzimba lalira chakwake mu chitolokosi cha baPolisi panyuma pakuti latuka basambizgi pa sukulu ya pulayimale ya Sazu.
Moto uwu ukuti, mwana wa doda ili wakatondeka kuwezga mabuku gha Boma, icho chikachitiska kuti basambizgi bake baleke kumupa vyakulondezga vya vilingwa (Report Card).
Ivi bati vikakalipiska doda ili mwakuti usiku uwu mu malo mwakuti lilute ku pulayimale kukafumba, likaluta ku sekondale yakwendera ya Sazu, uko likayamba kutuka chomene ivyo vikakalipiska basambizgi aba, abo bakakola doda ili nakulithibula chomene kwene bati likachimbira nakuleka njinga.
Namachero ghake, bati ba sukulu komiti bakachemeska doda ili kwene pakuti likazgolanga vyambula mchere mafumu ghakalangula baPolisi ba mkaya kuti bakwate doda ili nakukalithula ku Polisi ya Manyamula uko bakalisunga kwa madazi ghabiri uko likulira chitengero cha Yeremia.
Pasono, doda ili balilangula kuti libadale makopala ghakukwana K15 000, agho bati bamukupereka kwa wa galimoto uyo wakaliyegha kuluta ku Polisi.
…………………………………………………………….
LUNO
Banthu ku Mzimba balabilira sinema ya wezi panyuma pakuti dada yunji wagijima luno msungwana mnyake wati wampoka vyakuvwala chifukwa chakuleka kubadala.
Abo batitumizgira moto uwu bati dada uyu, uyo banji bakuti wakuba nga wakwenda ku Joni, wakamwanga phere pa malo ghanyake mwakuti wakasangana na msungwana wakwendendeka uyu ndipo bakapangana kuti bakagone lumoza ku nyumba yinyake yakugona balendo.
Kwati kwacha na mlenje, babiri aba bakatondeka kukoleranako panyuma pakuti dada uyu watondeka kubadala makopala agho bakapangana.
Chiwawa chati chakula mu chipinda umo bakagona, msungwana uyu wakaphanga vyakuvwala vya dada uyu nakukabisa ku banyake.
Apa, banyake ba msungwana uyu bakayamba kwiza ku chipinda uku nakwamba kuhoyanga dada uyu, ivyo vikachitiska kuti dada uyu waphulike mu chipinda umu bengende nga ndi mbewa za kambinini nakujula jubani lambula kubeka kumanyuma nakukanjira mu tuzinde tuchoko – tuchoko mu mlonga wa Kavukula. Ndipo kufumira apo dada uyu bati wakawonekaso chala.
…………………………………………………………….
NGOLO
Ngolo yichoko yakuyegha katundu nakuchita kudiliriska ku Mzimba yatimbanizga mendero gha banthu mu msewu panyuma pakuti yamchimbira mwenecho pa chigodobo.
Moto uwu ukuti ngolo iyi yikazuzga mathabwa kufumira cha ku Polisi ndipo yati yafika pa ADMARC yikavucha pasi mwenecho uyu nakuchimbira msewu bose.
Apa, banthu bose abo bakaba mu msewu bakachimbilira kutali kupereka mwabi ku ngolo iyi, iyo yikajula jubani likulu chomene kwene mwabi uwo panyengo iyi kuti kukaba galimoto chala mu msewu.
Jubani ili likamalira pa malo apo bakusunga na kuguliska vyakumwa pa Southern Bottlers, apo ngolo iyi yikalekera msewu mwakuti yikayima mathabwa ghati ghajintha pasi.
…………………………………………………………….
CHINTHUMWA
Mama yunji ku Mzalangwe mu muzi wa Kalulu kwa Inkosi Chindi ku Mzimba watindika banthu panyuma pakuti chinthumwa chawa apo wachapanga.
Abo batitumira moto uwu baphala kuti mama uyu bati mfumu wake wakugwira ntchito kwa munthu mnyake mu muzi uwu.
Dazi ili mama uyu bati wakaluta kukachapa mwakuti wali mkati mwa mulimo uwu, chinthumwa chikakhutuka kufumira mu buluku la mfumu wake, ivyo vikachitiska kuti banthu bose abo bakabapo bafwe na seko. Apa ndipo vikavumbukwira kuti katundu uyu bati wakuwovwira dada uyu kuti abwana bake bamtemwenge kweneso baleke kumufumiska ntchito.
Pasono, mama na dada uyu bati bakwenda sindi – sindi chifukwa cha soni pakuti makani agha ghamanyikwa na waliyose ku chigaba ichi.
…………………………………………………………….
MUPHIKA
Bamama babiri mu mpingo wunji ku Mzalangwe balengeska panyuma pakuti bayiba muphika wa nyama pa ungano.
Moto uwu ukuti mpingo uwu wukaba na ungano ndipo bamama aba, abo mbakugomezgeka ku mpingo uku, bakabasola kuti bakaphikire baliska.
Bati baphika, bamama aba bakabisa muphika wa chandopa ichi mwakuti vikamanyikwa kuti babiri aba ndibo bakazgebeska dende la munthu wa Chiuta uyu.
Pasono, bati balala – balala bachemeska bamama aba ku vestry kuti bakathirepo dango.
Tilindizge naumu vimalirenge.
…………………………………………………………….
Nkhani za ‘Moto ku Mapiri’ zikufumila ku Mzimba Community Radio (MCR). Ndipo mwakukumbuskana waka tumizgani vyakuchitika muvikaya kwambula kubisa pa nambala za foni izo zili musi umu. Kweniso tumizgani nkhani nyengo yeneyiyo yachitikira.
Executive Producer: Chizukulu ChaMasaka ( 0884158019)
Editor: Mannass Dube (0888388885 / 0995432785)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *