Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Vyayamba kofyana: Malawi yayamba kugomezga vya Covid-19

Mayilo pa 11 July, 2020 muno mwithu mulikusangikaso ŵanthu 192 awo ŵakuwoneska vimanyikwilo vya nthenda ya coronavirus ndipo chiyambile nambala yindakwelepo kufika pa nthena apa

Kwene pa nambala iyi 124 mwa iwo ŵayitolela mu nthowa yakuchita kupizgana pa wene-na-wene muno mwithu ndipo 64 ni ŵanthu awo ŵakasangika pa gulu la 382 awo ŵakafumila ku chalo cha South Africa ŵakanjilila ku boarder ya Mwanza pa basi. Kufumila pa 1 May 2020 mpaka pa 4 July, Malawi yilikusangapo ŵanthu 115 awo ŵali na nthenda ya Covid-19

Mulongozgi wa wupu wakuwona vya nthenda ya coronavirus, Dr. John Phuka, wakaphala kuti palikusangika nyifwa ziŵili mayilo pa Chisulo izo zilikwiza chifukwa cha covid-19 ndipo zose zilikuchitikila mu boma la Mchinji ivo vapangiska kuti figala la ŵanthu ŵakulotela lifike pa 33

Vwalaninge mask pulizi, Dr Phuka

Dr Phuka wakaphalaso nambala ya ŵanthu awo ŵalikuchila kuti yilikufika pa 517 pati pasangika ŵanyake ŵakukwana 138.

Pa nambala yakupizgana tekhatekha muno mwithu mu Malawi, 13 mbanthu awo ŵakugwila ntchito ku chipatala chifukwa ŵankhondi na ŵanayi (9) mbaku Blantyre ndipo ŵatatu nkhu Mzuzu kwene yumoza nkhu Mchinji, yumozaso ku Dowa. Ndipo ŵanthu ŵanyake awo ŵakhalako 40 mbaku Blantyre, 18 ku Lilongwe, 16 ku NkhataBay, 9 ku Mzuzu, 7 ku Dowa, ŵankhondi ku Mzimba South, 5 ku Zomba, ŵaŵili ku Karonga, 2 ku Mangochi, ŵanyakeso ŵaŵili ku Mchinji ndipo ku Dedza, Phalombe na Nsanje yumozayumoza kulikose.

Umo yakwelela nambala ya Covid-19

Iye wakasimikizgila ŵanthu mwantheula: ngeti umo mukuwonela mwekha kuti nambala ya ŵanthu awo ŵasangika na nthenda iyi yikukwelelakwelela, nate nipemphe waliyose kuti wavwalenge mask nyengo yose pala wakuluta ku muzinda panji kukwenda

Kweneso kwa imwe mwasangika na nthenda iyi mukwenela kuti mujipatulenge kuti mukhalenge pamwekha. Kusazgilako kwa apo muvwalengeso mask nyengo zose apo mwakhala

Pala tingasazga mafigala ghose muno mwithu mbwenu tili na ŵanthu 2,261 ndiwo mbakukhwaskika ndipo 786 mwa iwo ŵalikuchita kwizanayo nthenda iyi kufumila ku vyalo vakuwalo, kwene 1,475 yayandaniskika kwizila mu nthowa yakupizgana mwenemunomuno mu Malawi.

Ŵanthu awo ŵalikupimika wose pamoza ŵalikukwana 20,098 muvigaŵa 37 vyakupimiskila nthenda ya coronavirus

Pa Chinkhondi boma likayamba kukhwaskana nama Local Council gha boma lililose ndipo limoza lake ni Mzimba

Ndipo wupu wa Red Cross ulikupeleka njinga za kapalasa 35 ku ŵachipatala kuti ŵavwilike mendelo

Chinyake icho boma lapanga ntchakukanizga salawula (bwandila), kugulisa malonda mumphepete mwa msewu, mithimba (ukwati) kweneso midauko iyo yikutemwa kuwunjika ŵanthu pamoza kusazgilapo mipingo kuti ŵakumanenge pekhapekha ŵanthu ŵavwala mask nakukhala mwakupatulana

Nthenda ya coronavirus yayandana chomene kufumila pa myezi yiŵili yajumpha chifukwa nambala yilikufuma pa 336 kuzafika pa 2,261 kweneso nyifwa zafuma pa zinayi kuzafika pa 33 mumyezi wa June mpaka pa 11 July

Category