Rustenburg guest house

Viwawa vasuzga ku Rustenburg, South Africa

508

Bamwiza awo bakukhala ku Rustenburg ku South Africa babawotchela nyumba zawo za business (ma guest house). Ku malo agha kuli ma guest house ghankhondi na ghatatu agho beneko mba mwiza (foreigners).

Usiku wa mayilo banthu awo bakubaganizila kuti nima taxi driver balikuwotcha ma guest house ghose 8 ghaba mwiza chifukwa chakughaganizila kuti bakugulisilamo vyamba.

Munthu munyake uyo kwake nkhu Uganda ndipo zina lake ni Nic wanguti iye bamuwotchela ma guest house ghake ghabili.

“Yinyake bakaniwotchela juzi lila pa Monday kwene iyi mukuyiwona apa ndiyo baniwotchela usiku wamayilo,” Nic ndimo wangudandaulila.

“Kuno ise bakutikhumba yayi chifukwa bakuzimwiza moto nawo bakizako yayi kwene apo bakapulikila kuti nyumba yakusungamo vitanda iyo yili pa mphepete pa ine nayo yayamba kupsya moto mbwenu nakalinga bafika!! Apo ndikokuti guest house yane yanyekelathu nakulolotela yekha.”

“Nyumba iyo yili pakona apo ba fire bakiza yindayambe nakubuka moto yayi pakuti mweneko ngwa muno mu South Africa. Kwene pala guest house iyo nja munthu wa mwiza yikupsya mbwenu ba fire bakwiza pala moto wazimwa-na-kuzimwa wekha,” Nic uyo wakasambizganga ku University ndimo wanguyowoyela mwahuno ku mutolamakani withu.

Iye wanguti vimutolelenge R1 million kuti wanozeske guest house zake zose zibili.

Driver wa minibus munyake uyo wangukana kuti timuzunule zina lake wanguti nkhani iyo bakuyowoya yakuti mwiza munyake walikwiba wayilesi mu taxi njaboza kwene malonda gha vyamba ndigho ghawuska masanganavo.

“Kwene ine nkhuwona ngeti bakwiya na vyamba ivo vikugulisika mu ma guest house agha. Chifukwa banthu awo bakukhweba vyamba ivi bakuluta kukatimba ma driver gha minibus. Vinthu ivi taviwonapo ise kanandi-nandi waka kuno ku taxi rank yithu iyi.”

Taxi driver munyake bakamwiba banthu bakukhweba vyamba pa December 15 ndipo wakasangika ku thondo pa 27 December. Kwene wakakafwila ku chipatala pa 3 January chaka chenechino.”

“Kwene ni apo pela yayi chifukwa pa January 6 ma driver gha minibus agho bakughachema kuti taxi driver ghakatchayika na banthu bakukhweba vyamba. Sono pa Sabata yamala iyi yumoza mwa banthu ba vyamba wakakoleka ndipo naye bakamuwotcha ma driver gha taxi.”

“Sono pa Monday tose tama taxi driver tikapanga ndyali yakuti titume munthu yumoza kuti wakagule vyamba. Mbwenu munthu yula wati wafika kula bakaluta naye ku Rustenburg Noord (guest house) ndipo bakasangako mathumba ghanandi gha vyamba. Munthu withu wakayezga kufonela bapolisi.”

“Kwene bapolisi bati bafika mbwenu bakatola mathumba ghose gha vyamba nakupelekaso kwa mweneko mbwenu bakukakaso ise tama taxi driver kuti ndise tananga!! Ivi ndivo vikayamba kutikwiyiska ise kuti ipo tiwotche waka ma guest house ghose.”

Chipani chakulamula cha ANC chikiza ndipo chikayowoya kuti munthu waliyose wakhale chete chifukwa polisi yimalanenge navo pakuti bachali kufufuza.

Bwana DC waku Rustenburg naye wakayowoyapo chomene pa nkhani iyi.

“Apa vanangika chomene kuti mwawotcha ma guest house chifukwa olo vifukwa vibe vakupulikikwa kwene sono vawa mumaji chubwi chifukwa dango mwataya! Gerald Modise uyo ni DC waku Rustenburg.

“Apa dango likwenela kugwila ntchito kwa waliyose uyo waswa,” Modise

Mulala wa polisi  Lieutenant General Baile Motswenyane naye wangususka chomene mwahuno ndipo wanguyowoya kuti nkhani iyi balekelelengepo mwazi yayi.

“Imwe mwabanthu mukwenela kumanya kuti vinthu kupangilamo ntchiwemi yayi chifukwa vizakumunjizgani mu suzgo likulu chomene,”  Lieutenant General Baile Motswenyane.

Nkhani ya vyamba ku Rustenburg bakayidumbapo ba Rustenburg local municipality  kuti basange nthowa yakumazgila malonda agha.

Mwahuno polisi yikwenda palipose ndipo kwateko nooooo kulije vyongo. Kwene gulu linandi likuta ma driver gha taxi ghachita makola kotcha ma guest house gha bamwiza.

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *