Mzimba

Vinthumwa vya bola vyasuzga kwa Chapweka Ndengu ku Mzimba

400

LUNO
Dada mnyake pa munda Dunduzu High Farm mu muzi wa Daudi Machamo kwa gulupu vileji hedemani Chauluma Nyirenda kwa Inkosi Mpherembe ku Mzimba wazukumiska banthu panyuma pakuti walongola banthu sinema ya wezi wati wamwa unandi.

Kwakuyana na abo batitumira moto uwu, dada uyu, uyo ni mlimi wa hona pa munda uwu ndipo wakuthiramo nga ndi mchizombo, dazi ili wakaluta kukalabapo mwakuti bati makopala ghati ghamala wakalomba mwenecho phere uyu kuti wamukwereteskeko chakumwa ichi, ivyo vikachitika.
Wati wamwa unandi, dada uyu wakakhumula vyakuvyala vyake nakupa mwenecho phere uyu nakunjira m’nthowa bengende mpaka ku nyumba yake.

Dada uyu, uyo a bwana bake bavuka naye, bati wakutola vyakurya ivyo bakumupa nakukamwera phere ndipo usange wachita ntheura wakwiba mphale zabene mu makhichini.
Pasono, a bwana ba dada uyu bakupenga makopala kuti bamupe mwakuti bamalane, iye wamanye kwakunjilira.
Ndipo pa munda wenewuwu, madoda ghabiri ghathibulana kwa mtima bii panyuma pakuti batondeka kukoleranako pakugileda hona.

Yumoza wa balimi aba wakachita mulimo wakugileda hona uwu makola waka ndipo mnyake uyu wakayamba kuweleramo ivyo vikakalipiska mnyake uyu kuti vikuba nga kuti ntchito yikumutonda mwakuti zawe yikulu yakuzgeba wakutaska yikabuka mpaka kuthibulana na vyaka mwakuti kukaba kuzikizgana chomene.
Babiri aba bakuti bati yindamale mwakuti wati usange basangana balikitanengeso.
Banthu chigaba ichi bakuchombola bantchito aba pa munda apa kuti bakulengeska mwenecho munda, uyo ni munthu muweme chomene.
…………………………………………………………..

UZAGHALI
Dada yunji ku Kamwala kwa gulupu vileji hedemani Chigoga Jere kwa Inkosi Chindi ku Mzimba watindika banthu panyuma pakuti wasangika wakusona makina mwanakazi wamwene.
Kwakuyana na abo batitumizgira moto uwu, banthu babiri wakusotoka na uzaghali aba, bati bakhala bakwendezgana kwa nyengo yitali.

La fote ili, mwana yunji ndiye wakabasangilira babiri aba bakumbatirana ku sungwi kuseri kwa nyumba ya mama uyu, uyo mfumu wake wali ku Joni.
Apa dada uyu, uyo bati wakutchika njinga ya Kabaza, wakanyengelera mwana uyu kuti waleke kugoza pakumupa chijalamlomo cha K200, kwene pakuti pachalo chapasi palije chakubisika, vili kumanyikwa.
Pasono, babiri aba bamkwima panthazi pa mphala ya gulupu vileji hedemani kuzgola mlandu uwu.
…………………………………………………………..

KUPAZA
Mama yunji ku Watereka mu muzi wa Jairos Nyirongo kwa Inkosi Mzikubola ku Mzimba wazukumiska banthu panyuma pakuti wapaza nakuleka bana babiri ba maphaska ba chilimika chimoza chifukwa chakukana kuphemana na m’bali mnyake.
Kwakuyana na abo batitumira moto uwu mama uyu, uyo ngwa chibiri pa mitara apa, wakhala wakuyoboyeskana chala na m’bali mnyake uyu pa vifukwa vyambula kumanyikwa makola.
Dazi ili, mfumu wa bamama aba wakakhalika pasi baboli bake babiri aba kuti baphemane mwakuti bayambe kuyoboyeskana nakuchitanga vyose pamoza.

Apa mama uyu wakakhwizuka nakusesera twake nakuluta kwakwake ku Thanthe nakulekera twana utu mfumu wake.
Tilindizge naumu vimalirenge.
Ee! Baniche bambula kwananga kusuzgika!
…………………………………………………………..

MPHISKA
Dada yunji mu muzi wa Nedi Kachali kwa Inkosi Chindi ku Mzimba wazizika banthu panyuma pakuti wakukhumba kuphanga mwanakazi wa mnyake.

Moto uwu ukuti dada wakusotoka na vya m’diresi uyu, bati wakhala wakwendezgana na mama wambula kugomezgeka uyu kwa nyengo yitali mwakuti bati wali kuzikizga muwoli wake chifukwa cha chibwezi ichi.
Dada uyu, uyo ni mphetamani mu uteka, bati ni dyakapo nane nidyakepo na mwenecho mwanakazi uyu mwakuti bakwenda lumoza kwene mnyake uyu bati wakumanya kalikose chala.
Mama uyu bati wazgobera chomene mwakuti wafika pakugwentha mfumu wake mu mnyumba nakukakumananga na dada mnkhungu uyu.
…………………………………………………………..

KWIBA
Dada yunji ku St Annes mu muzi wa Chinombo Mkandawire walengeska panyuma pakuti waba nyama ku ungano.
Kwakuyana na abo batitumira moto uwu dada wa dozo uyu, uyo bati wakuthilamo phere nga ni mchizombo, dazi ili bati wakaluta kukamwapo ndipo wati wamwa unandi wakiza pa ungano apa nakuzuwula dende ili mu m’phika.
Pasono dada uyu wakutandala mnyumba chifukwa nkhani iyi yamanyikwa na waliyose ku chigaba ichi.
…………………………………………………………..

MAZINA
Mwana yunji ku Mabiri mu muzi wa Mdilira kwa Inkosi Mzukuzuku ku Mzimba watindika banthu panyuma pakuti walemba mazina gha banthu mu chikaya ichi.
Abo batumizga moto uwu bati mwana uyu wali kulemba mazina gha banthu abo bali kufwa, abo bali mu chikaya ichi kweneso bose abo bali ku vyalo vyakuwalo.

Pasono, banthu ku chigaba ichi mitu yayima mwakuti bati bakukhumba kukumana kuti waone icho bangachita.
Tilindizge naumu vimalirenge!
…………………………………………………………..

NKHUKU
Doda linyake ku Kalweya mu muzi wa Chikhosi kwa Inkosi ya Makosi M’mbelwa ku Mzimba lazizika banthu panyuma pakuti balisanga likwiba nkhuku mu chitupa.
Doda ili, ilo bati nkhaluso kunjonja – njonja, usiku uwu likiza pa nyumba apa nakujula chitupa cha nkhuku ndipo nyengo yeneyiyo benecho bakafuma mu nyumba nakusanga doda ili layima waka.
Bati balifumba ivyo likachitanga pa chitupa apo pakati pa usiku, likazgola kuti likutunda nakuchimbira kwene bakalimanya kuti nda pamuzi wa pafupi waka.
Pasono, doda ili likwenda chakusindama pakuti nkhani iyi yamanyikwa na waliyose ku chigaba ichi.
…………………………………………………………..

UHULE
Mama yunji ku Makusu mu muzi wa Chibula Ngoma kwa Inkosi ya Makosi M’mbelwa ku Mzimba wazizika banthu panyuma pakuti wasuzga kusintha banalume nga vyakuvwala.
Mama wakusotoka na vya m’buluku uyu, uyo watengwapo nthenga zakujumpha zinkhonde ndipo sono wali pakaya pakwake, bati wahaba kwendezgana na banalume bakupambana – pambana bakutali kweneso ba mu chikaya ichi.
Mama uyu, uyo bati kwa iye ni mwikho kukana banalume, wakupusika madoda agho ghakumukhumba kuti wali namwana yumoza apo wali na bankhonde.
Pasono, mama uyu bakumulongola – longola ku chigaba ichi pakuti nkhani iyi yamanyikwa na waliyose ndipo zamkhwipa za zamathanga.
…………………………………………………………..

ZAWE
Banthu babiri pa udumbu ku sukulu ya pulayimale ya Cham’ngulube kwa Inkosi Mzikubola ku Mzimba bachuluska banthu panyuma pakuti bavivikana kwa mtima bii banthu bali phere – phere chifukwa cha monile.
Mnyamata bati wakachezganga na banyake pa sukulu apa ndipo msungwana uyu wakajumphanga nakwamba kutauzga waliyose payekha – payekha mwakuti banthu bose aba pakuzgola bakati tili makola kwali imwe kwene mdumbu wake uyu wakati nili makola kwali iwe, ivyo vikakalipiska msungwana uyu.
Apa babiri aba bakayamba kuyoboyerana uheni ndipo zawe yikuluyakuzgeba wakutaska yikabuka mwakuti kukaba kugadabulizgana pa fuvu kwa mtima bii mpaka banthu banji ba lusungu bakataska.
Pasono, banthu ku chigaba ichi wakuchombola babiri aba chifukwa chakwambana pa vifukwa vyambula mchere.
…………………………………………………………..

VINTHUMWA
Vyamanyikwa kuti banyamata babiri mu muzi wa Chapweka Ndengu kwa Inkosi Chindi ku Mzimba, abo bakuloskera viholi ivyo bamkuhozga pa masobero gha bola la malundi kuti bati bakutola vinthumwa kwa bagogo bawo.
Mu moto unyake tikaphala kuti anyamata aba bakuloskera viholi ivyo bahozgenge kweneso namu baluskirenge pa masobero ghose agho bakusobera ndipo vikuchitika nadi.
Pasono, anyamata aba bakwenda sindi – sindi pakuti nkhani iyi yamanyikwa na waliyose ku chigaba ichi mwakuti bati baleka kwenda ku bola.
Ee! Kasi Harambe yiluskengeso? Tilindizge.
…………………………………………………………..

CHIKWERETE
Banthu ku Mzimba pa Boma balabilira sinema ya wezi panyuma pakuti balala – balala baguzana majekete na matayi chifukwa cha chikwerete.
Kwakuyana na abo batitumira moto uwu, yumoza wa babiri aba, uyo wakukhala pa Boma ku Mzimba, bati chilimika chamala wakakwereta matayala gha galimoto ku munthu yunji wa ku Mzuzu gha makopala ghakukwana K250, 000.
Mwenecho uyu wati wasanga kuti kufumbana mwa ntchindi vikubovwira chala, dazi ili bati basangana pa msewu kukaba kukolana qoqoto na jekete mwakuti bati mwanakazi wa dada wa chikwerete uyu ndiyo wakiza na makopala kuwombola mfumu wake ku doda lakugolera na ukali ili.
Ee! Tikuwonana waka!
…………………………………………………………..

CHIPATALA
Banthu bakuzingilizga chipatala chichoko cha Boma cha Bulala kwa Inkosi Chindi ku Mzimba mbakukhwaskika chomene na ivyo vikuchitika pa chipatala ichi.
Moto uwu ukuti, mwasono – sono apa, mama yunji wakaluta pa chipatala ichi na mwana wake uyo walikuphyoka lundi kwene soka ilo wakatondeka kupokera wovwiri uliwose nakuphalirika kuti walute ku chipatala chikulu cha Mzimba.
Musinjiro uwu ukuchita chifukwa Boma likuluwa mulimo wake wakupwelelera banthu bake pakubapa munkhwala kuti wabe na umoyo wankhongono kuti batebete makola milimo ya chitukuko.

Minkhwala yikuzgeba mu vipatala kweneso magalimoto ghakuyegha balwari ghali kuleka kwenda kukatola balwari chifukwa bati Boma likupereka makopala ghakuperebera ghakutebeteskera mu vipatala.
Ee! Kasi pala tose tafwa muzamukuusa njani?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nkhani za ‘Moto ku Mapiri’ zikufumila ku Mzimba Community Radio (MCR). Ndipo mwakukumbuskana waka tumizgani vyakuchitika mu vikaya kwambula kubisa pa nambala za foni izo zili musi umu. Kweniso tumizgani nkhani nyengo yeneyiyo yachitikira.
Producer: Chizukulu ChaMasaka (0884158019)
Editor: Mannass Dube (0888388885 / 0995432785)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *