Category

18 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Uthenga wapadela kufumila ku MEC

Wupu Malawi Electoral Commission ukumanyiska ŵa Malawi wose pa zangozi ya truck iyo yabuka moto mulenji wa mwahuno pa 22 June 2020 ku Blantyre

Truck iyo nambala yake ni CA 779 yapsya chifukwa cha suzgo la mawaya. Ngozi iyi yanguchitikila pafupi na Limbe Cathedral ku Blantyre ndipo panyengo iyi yangunuamula kanthu kalikose yayi.

Truck ya MEC

Pa ngozi iyi palije uyo wapwetekekapo ndipo galimoto iyi yalutanga ku Thyolo kuti yikatole katundu wa Malawi Electoral Commission. Wupu wa MEC ulikuhayaling’a magalimoto ghanandi kuti ghawovwile pa ntchito ya visola. Ntheula truck iyi yanguŵa yimoza mwa iwo.

Kwene MEC yikusimikizgila waliyose kuti machelo mavoti ghazamwenda makola kwambula nthimbanizgo yiliyose

Kuno kwithu ku Malawi pala nyengo yakuvota yilipafupi social media yikuzula na nkhani za ma scandal kukhwaskana na mavoti. Mwakuti mwahuno pela kwapulikikwa vinandi kuchita kujala na makutu uwo

Tikhwaskeni