Category

18 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Thunga primary school yapokela wovwili

Wupu wa HOGE wapeleka mabuku ghakusambizgila ku primary school zinayi zaku Thyolo

Hope for Girls Education (HOGE) mayilo ulikupeleka mabuku gha syllabus gha std 5 na 8 ku sukulu za pulayimale, Thunga pamoza na Mulambala kusazgilaposo Chinkwende na Nkaombe.

Mulongozgi wa wupu uwu Mama Gloria Kasambwe wakaphala kuti mabuku agha nga visambizgo vya:

  • Mathematics
  • English
  • Chichewa
  • Agriculture

Mabuku agha tapeleka chifukwa cha nthenda iyo yazala ya Covid-19 ndipo tawona kuti ŵana ŵasukulu ŵanandi ŵakuyingisuka waka ku nyumba. Ntheula mabuku agha ghamuvwila kuti ŵana ŵakasangenge nyengo yakuŵazga mumalo mwakutangwanika navya chalo. Iye wakasazgilamoso kuyowoyakuti wupu wawo wapangiska kale tumagulu twa ŵanthu ŵankhondi-ŵankhondi kuti ŵakumanengepo kuti ŵasambizganenge

Wupu uwu wanozgaso calendar yakuti ŵana ŵalondezgenge kumakaya chomene ŵasungwana chifukwa ndiwo ŵangapuluka mwaluŵilo nakutola pathupi. Sono pala nkhumano yachitika mwana waliyose wakusayina zina lake kuphala kuti wangwiza ndipo pala wupu wa HOGE wafika mbwenu ukulaŵiska mu register book.

HOGE

Ruth Tengani wa std 8 pa Mulambala FP School wakawonga bwana wa wupu wa HOGE kuti mabuku ghasukulu ghawovwilenge chomene kulutiska pa nthazi masambilo ghawo.

Ndipo mwachita makola bwana mwatikumbuskako sukulu chifukwa ise sono vayambanga kufumamo mumutu pakuti tikajala nikale. Sono umo mwatipila mabuku agha wongo withu uyambenge kuwelelamo ndipo pala sukulu zizamujula mbwenu tamutambulaso yayi

Abwana Headteacher nawo ŵapa Chinkwende primary school ŵakathililapo ndemanga yawo chifukwa iwo ŵakaphala kuti sukulu yawo mabuku ghakiza 203 ndipo ghakachepa kutali mwakuti ghakakwana kugaŵizga waliyose yayi. Ntheula wupu wa Hope for Girls Education wakoma tuyuni tuŵili na libwe limoza.

Ŵana ŵithu ŵasungwana ŵapyunganga waka mumakaya umu kusoŵa chakuchita kwene umo mwapelekela mabuku agha nakutiso mukuyendela kuwona umo nkhumano zawo zikwendela mbwenu vawovwila chomene kuti ŵakhalenge pa nyumba kweneso kusambizgana vya masambilo pamoza na ŵanyawo

Wupu wa HOGE ulutizgenge kugaŵzigs mabuku ku vhigaŵa chaku Mwera nthena Blantyre na maboma ghanyakeso .

Wupu uwu chikhazi chake chili mu Blantyre City ndipo ni Non- Governmental Organization (NGO) uwo chilato chake nkhulutiska panthazi masambilo gha ŵasungwana.