Category

18 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Privacy Policy

Pala mwajula munthavi withu

Nkhani Mchitumbuka yili pa whatsapp kweneso pa munthavi wa https://nkhanimchitumbuka.com.

Wupu uwu dada withu ni NT Media Group ndipo tikuneneska nadi kuti pala mwanjila kuno visisi vinu vyamwekha chifukwa ise tikusunga panji kusaska nesi kutandazga kunyake mazina ghinu chala. Vyose ivo mukulemba pa peji lithu ili vikuŵa vyakubisika kweneso vyakumanya mwekha pekhapekha muchite kutituma kweneso ndipo mbuuu mpaka mufumbikeso dankha mafumbo. Kusazgilapo kwa apo mukupikaso mwanya wakusintha panji kunozgamo nyengozinyake kuwuskilamothu zina linu mu kawundula withu

Ivo vikuchitika

Pala mwanjila ku nkhanimchitumbuka.com ise tikumanyiskika naza foni iyo mukugwiliska ntchito kwali ni computer olo tablet kwene yikuphala zina linu yayi. Ivi vikutingweluska ise kuti timanyenge awo ŵakutemwa kuŵazga nkhani zithu kuti nase tilimbikilenge kulemba. Ntheula pala mwalemba komenti yinu ndipo nase tikukhuka

Kalondolondo

Nkhani Mchitumbuka yikugwiliska ntchito viphikilo ivo vikukhala mukati mwa foni yinu panji tablet olo computer ndipo ntchito yake nkhuphala nkhani izo imwe mukutemwa kuŵazga. Viphikilo ivi vikuphala kutalika kwa nyengo iyo mwakhalilapo pa nkhani iyo mwaŵazganga kweneso mwati mwamala yikulongolaso uko imwe mwangutyonda. Ntchito yinyake ya viphikilo nkhungweluska ise pala munthavi withu wangukumana na sungo panji yayi

Kusayina mafonu

Pa munthavi withu musangengepo mafomu ghakupambanapambana. Ghanyake ngakuti mutikhwaske pala muli na twakusingo ndipo pa fundo iyi pali vinthu viŵili; (a) Mungatikhwaska pala mwawona kuti nkhani iyo talemba yindamukondweskeni chifukwa chakuti njakunyoza imwe olo mubali winu. (b) Kwene paliso kutikhwaska kunyake kwakutimanyiska nkhani iyo yachitika ndipo mukukhumba kuti tiyilembe ŵanthu ŵayimanye. Sono fomu yinyake njakuti mupokelenge chimanyisko pala nkhani yalembeka kweneso kwa awo mbakunweka kuti ŵateghelezgenge makani kwizila pa gulu lithu la whatsapp

Nkhani yiliyose pala mwamalizga kuŵazga, kuwumalilo musangengeko vimanyikwilo ivo vikuphala kuti mungatumizga kuŵanyinu pala mungakhumba.

Vidumbilano

Nkhani Mchitumbuka yikuzomelezga vidumbilano olo ntchezgo chikulu mukuleka kunyoza munthu. Kwene mazgo ghose agho mulembenge pa malo ghakuti komentani ndikokuti ghakuŵazgika na munthu waliyose uyo wajula munthavi withu pa nkhani iyo yalembeka. Ntheula ivo mulemba muvivanekenge makola kuluska kutuka. Pala mwakhwaskika na umo ŵanthu ŵalembela ma komenti ghawo, tikhwaskeni pakutumizga email ku info@nkhanimchitumbuka.com

Kafukufuku

Nyengo zinyake timufumbaninge kuti mutingweluske umo ise tikutumizgila nkhani zithu nachilato chakuti timanyenge vifoko vithu. Ntheula ivo muyowoyenge tikutumizga ku mabwana ghithu kwene zina linu likuzunulikapo yayi chifukwa tikutolapo fundo zinu zekha

Minthavi yinyake

Nkhani Mchitumbuka njakutemweka chomene ndipo minthavi yinyake yikutemwa kutolako nkhani zithu. Ntheula pala mwafumako ku munthavi withu mwaluta kunyakeso ndikokuti ise tikhwaskikenge naza uheni uwo mungawusanga kunyakeso uko yayi chifukwa malango ghakupambana. Apa tikung’anamula kuti pala mwanula munthavi uwo ngwa nkhanimchitumbuka.com chaaa, manyani kuti mwaluta ku malo agho malango nganyakeso

Niwuskaniko

Ngeti umo tadumbilapo kale pachanya apo kuti Nkhani Mchitumbuka yikusunga visisi vinu yayi nesi kupeleka kunyake. Kwene manyani chinthu chimoza kuti khoti panji malango gha khoti ghangamanya kwizila mu nduna za boma panji wakudandaula waliyose kuchemeska munthavi withu kuti ŵakawone ivo mukalemba pa komenti ndipo malango ghithu agha ghangakamuvikililani yayi chifukwa tanguphala kale kuti komenti ya munthu waliyose yikuŵazgika na waliyose

Khwaskanani na Nkhani Mchitumbuka

Pala pali mafumbo ghaliyose pa nkhani ya malango, khwaskanani na admin pakutumizga uthenga winu ku info@nkhanimchitumbuka.com

Nkhani Mchitumbuka yingamanya kusazgilako panji kuwuskako malango ghanyake nyengo yiliyose. Ntheula ntchakwenelela kulaŵiskangapo pafupi pafupi kuti mumanyenge malango agho tawuskapo panji tasazgilako mu wupu withu uwu

Mungamanya kuwonelela sinema zithu kwizila pa munthavi uwu

https://www.youtube.com/c/NkhaniMchitumbuka