Search
Phiri

A Phiri babwaka musungwana wa vyaka 14

202

Adada a Mcdonald Phiri, awo mba mbunu pa zinthombi, juzi pa Chibili balikubwaka musungwana uyo wakasolanga vigubidi mu bin ilo lili pafupi na iwo.

Adada aba bakachita kumuchema mwana kuti wazatole vigubidi vinyake kunyumba kwawo. Ndipo wati wanjila munyumba mbwenu bakamanyilathu kuti pala kuzingelo wamuwelako na nkhowani ndikokuti vasuzga nadi. Sono pakuti telala wakusankha salu yayi ndimo pakanjilila maghanoghano ghaheni.

Cosmas Saiti wakayowoya na wachibili ku mulala wa polisi wa pa Kanengo ku Lilongwe uyo ni Esther Mkwanda, ndipo naye wakazomelezga kuti nkhani iyi yiliko nadi. Mama Esther bakalutizga kuti:-

“Ise nase kuti tiyimanye ntchifukwa chakuti musungwana uyu wakaphalila anyina kunyumba wati wawela. Sono amama bake bakiza kuno ku polisi yithu yapa Kanengo kutimanyiska zankhani iyi”

Polisi ya pa Kanengo yati yapulika yikaluta nyengo yeneyiyo kukamukola dada uyu chifukwa ukaboni wakuti musungwana walikugoneka ukasangika ku chipatala.

A Mcdonald Phiri bakufumila mumuzi mwa Chintengo mwa T/A Kaphuka mu Lilongwe.

Polisi yati dada uyu wamuzgola mulandu mukhoti mwasonosono chifukwa walikuswa dango ilo lili kulembeka pa muzele wa nambala 139 mu buku la malango gha chalo chino.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *