Category

17 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Patricia Majalisa wasungikenge mudindi pa Chisulo

Musungwana wakutchuka pakwimba sumu za disco, Patricia Majalisa wasungikenge kwake ku Eastern Cape mu town ya Mdantsane ku South Africa mwahuno pa Chisulo.

Banja la chiponde uyu laphala kuti ndakuwonga chomene chifukwa cha wovwili wakufumila ku ŵanthu ŵaku Zimbabwe uko mwana wawo Patricia Majalisa watemwanga kuluta kukayimba

Chiponde uyu wakatayika sabata yamala pa Chinayi ku St. Helen Joseph’s hospital mu Johannesburg ku South Africa.

Pa nyifwa ya Patricia Majalisa

Mulongozgi wake pa sumu za disco DJ Oska wayowoyapo mazgo ghakuti:

Tapokelapo wovwili wa ndalama kufumila ku fans yake yaku vyalo va Nsmibia, Zimbabwe pamoza na Botswana awo ŵalongola chitemwa chikulu pa muyimbi withu wakuno ku South Africa.

DJ Oska waphalaso kuti mudawuko wa nyifwa ŵawuwaluzgenge pa YouTube pa channel ya BCM tv

Patricia wasungikenge ku Mdantsane township ku Eastern Cape pa Chisulo. Tiŵikengepo munthavi (link) yakuti waliyose uyo wakukhumba kuwonelela mwambo wa nyifwa wangawulondezga. BCM tv yaku East London yiwoneskengeso ku Facebook Page ndipo link yisazgikengekoso

Patricia Majalisa wakababika pa 15 February 1967 ndipo wakajoyina gulu la Splash ilo mweneko uyo wakayambiska wakaŵa Dan Tshanda ndipo wakatayika chaka chamala. Kwene Majalisa wakayamba kutchuka apo wakafumyila album yake ya Solo zina lake lakuti cool down mu chaka cha 1986. Ma album ghanyake ghaŵili, Gimba na Witchdoctor ghakamupangila ndalama zakukwana R50,000