Bukuzi na pamtima

Nthenda ya bukuzi na pamtima yakomapo banthu banayi

351

Chalo chithu cha Malawi chasuzgika na nthenda ya bukuzi na pamtima iyo yikayamba mu November chaka chamala apo vula yikayambilanga. Kwene sono yakomapo kale banthu banayi ndipo banyake bakukwana 150 bali dimiti mu vipatala.

Nthenda iyi, yikuyamba chifukwa cha vakulya panji maji agho kuli majelemusi gha bukuzi na pamtima. Pala munthu watola nthenda iyi mbwenu wangafwa lubilo usange wandapokele mankhwala kufumila kuchipatala ndipo pakujumpha waka nyengo yichoko chomene kuti wapotele.

Kwasono pano nthenda iyi yasuzga chomene mumphepete mwa Nyanja ndipo ku Karonga na Nkhata Bay ndiko yanjila chomene.

“Nthena sono nambala kuno ku Karonga kwekha yakwana 137,” bwana Joshua Mhango awo mbakuwona vya umoyo ku chigaba ichi ndimo banguyowoyela. “Kwene tapulikaso kuti banyithu ku boma la Nkhata Bay bapokela baluwali bakukwana 16 ndipo pandafwe waliyose chaaa apo ise kuno ku Karonga bafwapo kale batatu.”

Ku Kasungu naku Dowa kuli waka munthu yumoza boma lililose uyo walikusangika na nthenda iyi. Apo ku Lilongwe banthu babili ndiwo bakasangika na bukuzi na pamtima juzi pachibili.

Ku Karonga yasuzga chomene chifukwa uzgapa ngunandi chifukwa nthenda iyi yikutinkhana na vinthu va makasamakasa.

Mutolamakani withu waku Karonga wayowoya kuti banthu banandi ku boma ili bakumwa maji agho ngambula kutetezgeka ku matenda.

“Suzgo ilo lili kuno ndakuti banthu banandi bakumwa maji ghakufumila mu Nyanja kwambula kubwatuskako. Kweneso banyake bakuteka mumithombo sono mphakusuzga kuti nthenda iyi ya bukuzi na pamtima yibapumbwe,” ndimo wanguyowoyela mutola makani withu wa Nkhani Mchitumbuka.

Nthenda iyi yakomapo kale banthu 40 ku Zambia kweneso banyake bakukwana 1,500 bakutambula mu vipatala ndipo ku chalo ichi yikayamba mu mwezi wa September chaka chamala cha 2017.

Kwene abwana Malango bati chalo cha Malawi chingakozeskananga na Zambia yayi pa nkhani ya kwandana kwa nthenda iyi.

“Ise tilikufupi na Lusaka yayi kweneso kuti tikudelela chaaa. Kutiwaka tikukhumba kuti tiwoneseske kuti awo bakuluta ku Zambia nakukawela bakusecheka mwakukwana muma boarder mwithu kuchitila vamachelo.

Kwasono pano boma la Malawi lilimukati kusambizga banthu za nkhani ya bukuzi na pamtima kuti yileke kwandana muvigaba vinandi. Waliyose wakuphalilika kuti wagezenge dankha mumawoko na sopo pambele wandalye chinthu chilichose olo pala wafuma ku chimbuzi.

Abwana Malango bayowoyaso kuti boma likupelekaso mankhwala gha ufu kuti bathilenge mumaji agho bamwenge.

Chalo chithu cha Malawi chikatambula chomene na nthenda iyi mu chaka cha 2009 apo banthu 82 ndiwo bakaluza umoyo wawo ndipo 3,000 bakakoleka dimiti.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *