Moto ku mapiri from Mzimba community radio

Mzimba Community Radio moto kumapiri

310

MOTO KU MAPIRI
KUTI BUUUUUUUUUU!!!!

NYANGA

Mama yunji ku Chindindindi mu muzi wa Chitapa Moyo kwa Inkosi Chindi ku Mzimba wajula chitengero chikulu chambula kuchetamiskika panyuma pakuti ng’anga yamupoka nyanga zake izo wagomezganga.

Mu moto unyake tikaphala kuti mama uyu wakasenyanga baniche mu vihengo mwakuti wakaphalira mwana mnyake kuti wakome bapapi bake, ivyo iye wakakana.
Apa mama wa sukulu ya ufwiti uyu, wakayofya mwaniche uyu kuti wafyenge, ivyo vikachitiska kuti baniche bose bachemane nakukazulana kwa mulala wa muzi uyu kukagozga kuti bavuka kwenda mu vihengo.

Mulala wa muzi uyu wakachemeska mama uyu kumufumba kwene iye wakakanisiska kuti wakumanyapo kanthu chala.

Apa mulala wa muzi uyu, na chilato chakuthaska baniche aba ku unyakhasi uwu, wakachemeska ng’anga kuti yizakachite msecho nakutola nyanga zose mu muzi umu.

Mama uyu wati wapulika makani agha wakaluta na makopala ku mulala wa muzi uyu kukamupepeka kuti waleke kuchemeska ntchimi iyi.

Wati wasanga kuti vyatondeka, mama uyu wakalekera penepapa chala kwene kuluta kwa ng’anga iyi na makopala kukanyengelera kuti yileke kuzakatola nyanga mu muzi umu, kwene ntchimi iyi yikakana namuwofya mama fwiti uyu kuti wafyenge.

Sono – sono apa, ng’anga iyi yikiza mu chikaya ichi nakutola nyanga zinkhonde za mama uyu kweneso za bathakati banyake bankhonde.

Apa ndipo mama uyu wakajulira chitengero chikulu pakughana – ghanira unandi wa makopala agho wakagulira katundu uyu.

Pasono, mama uyu wati wakuba nga waferwa pakuti wakutandala mu nyumba chifukwa cha soni pakuti nkhani iyi yamanyikwa na waliyose ku chigaba ichi.

Tilindizge naumu vimalirenge.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KUKOMA

Msungwana yunji pa malo gha malonda gha Raiply kwa Inkosi Mzikubola ku Mzimba wakumanyikwa chala uko wanjilira panyuma pakuti vyamanyikwa kuti wali kukoma bonda wake nakutaya ku chizala.

Kwakuyana na abo batitumira moto uwu, msungwana uyu, uyo bati wagwiranga ntchito ya kwende – ndeka pa malo apa wakaba na nthumbo.

Mukuluta kwa nyengo vikalongola kuti msungwana uyu walije nthumbo panyuma pakuti iye wakachira mwana nakutinya nakubika mu jumbo nakukataya ku chizala cha fakitale ya Raiply.

Baniche banji abo bakaluta kukasola vinthu ku chizala ichi ndibo bakatola katundu uyu.

Apa ndipo vikamanyikwira kuti msungwana uyu ndiyo wakataya katundu uyu.

Pasono, bati msungwana uyu wazgeba ndipo wakumanyikwa chala uko wanjilira.

KWIBA

Bamama babiri ku Chizungu mu muzi wa Chembe kwa Inkosi Chindi ku Mzimba bazukumiska banthu panyuma pakuti basuzga kwiba nkhuku zabene.

Moto uwu ukuti Lafote ili, baZumbwe aba bakakola nkhuku ya munthu yunji iyo yikaba na tubana mwakuti bakakapazga tubana utu pa muzi wa pafupi waka kwene benecho bati bayenderako bakatumanya ndipo vikamanyikwira kuti bamama aba ndibo bakumala nkhuku mu muzi umu.

Pasono, bamama aba bakwenda nthowa zakudumula chifukwa cha soni pakuti nkhani iyi yamanyikwa na waliyose ku chigaba ichi mwakuti zabakhwipa zamathanga.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BAZUKULU

Bazukulu ku komboni ya Engalaweni ku Mzimba bachichizga ba mpingo kukhumula vivwalo na kuunda thinda panyuma pakuti bakana kutebeta mulimo uwu nakubisa viyabiro.

Abo batumizga moto uwu, baphala kuti ku komboni iyi kukachitika nyifwa ya gogo yunji, uyo wakhala ku komboni iyi kwa nyengo yitali.

Nga mwamudauko bazukulu bakaluta ku thondo kukajula nyumba ya gogo uyu.

Bati bamala mulimo uwu, bazukulu aba bakaluta kukaya kumanyiska mafumu.

Nyifwa yati yafika, bazukulu aba bakafumapo nakubisa vilwero vyose vyakutebeteska mulimo wakuunda dindi.

Apa, banthu ba Chiuta aba bakabwereka viyabiro vinyake nakukhumula vivwalo nakwamba kuunda thinda la mnyabo ili.

Bazukulu aba bati bakachita ivi chifukwa nyifwa iyi bati ba mpingo aba bakechedweskera dala.

Kwene banthu banji bachombola mafumu ghachoko – ghachoko na bazukulu aba chifukwa chakuchita vyakulengeska ivi pakulabiska kuti nyifwa iyi yikafika ku masano uku na nyengo ya mu ma 1 koloko na mhanya.

Pasono, ba mpingo aba bakughana – ghana kukagwada kwa vileji ba komboni iyi kukagozga ivyo bali kuchita bazukulu aba.

Tilindizge naumu vimalirenge.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UHULE

Mama yunji ku Bulala mu muzi wa Gajuwelu Kamanga kwa Inkosi Chindi ku Mzimba wazizika banthu panyuma pakuti wasuzga kunjizga banalume mnyumba.

Kwakuyana na abo batitumira moto uwu, mama uyu, uyo mfumu wake wali ku Joni, bati wakhala wakunjizga banyamata na madoda mnyumba iyi kwa nyengo yitali mwakuti sono – sono apa banthu bakapulika kubwentha kwa ntchebe pa muzi uwu.

Awiskevyala bati bafuma bakasanga mnyamata yunji waphulika nga ndi mbewa za kambinini nakujula jubani likulu chomene.

Mama uyu bati wakuba mukali chomene usange bakumufumba za nkhalo yake ya unyankhasi iyi.

Pasono, mfumu wa mama uyu bati wali kuwera kwene bati palije icho wakuchitapo nangauli bali kumuphalira vya uchitiro wa mwanakazi wake uyu.

Tilindizge naumu vimalirenge.

Ee! Chalo chahaba ichi!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MAKINA

Dada yunji ku Machelechete mu muzi wa Matheza Mwale kwa Inkosi Mzikubola ku Mzimba wachimbira bengende kufuma mu chiduli chinyake panyuma pakuti wasangika wakusonana makina na mama yunji.

Moto uwu ukuti dada uyu, uyo bati wakutchika galimoto ku Kampani yinyake iyo yikubika mapayipi gha maji ku chigaba ichi, bati wakhala wakwendezgana na mama wakusotoka na vya mu buluku uyu kwa nyengo yitali.

Nga nkhaluso, lafote ili, babiri aba bakapangana kuti bakasangane mu chiduli chinyake.

Pakuti mfumu wa mama uyu mphepo zikaba kuti zamuthika, wakalonda nakusanga babiri aba bakusonana makina.

Apa mfumu wa mama uyu wakathibula na mchiza dada wakutemwa vya msiketi uyu mwakuti kukaba kuzikizgana kwene dada wa bengende uyu wakajula jubani likulu chomene nakuzgeba kwene wakamanyikwa.

Pasono, mama uyu na mfumu wake bati nthengwa yasuzga.

Tilindizge naumu vimalirenge.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MKAMWANA

Mama yunji ku Chagodi kwa Mangaliso Nkwinika mu muzi Thomas Ndhlovu kwa Inkosi Chindi ku Mzimba, wazukumiska banthu panyuma pakuti waphala pakweru kuti awiskevyala baliko makola kuluska mfumu wake.

Mu moto unyake tikaphala kuti mu muzi umu mukiza balendo abo bakayegha phere ndipo gule wali mkati, mama uyu na awiskevyala bakabasanga bakusonana makina mu chiduli cha pafupi waka.

Apa dada uyu bakamutolera ku mzinda uku, uko wali luno nakumthibula chomene nakukamlinda ku nyumba kwake.

Mama uyu sono wakuphala pakweru kuti awiskevyala bali makola kuluska mfumu wake, uyo bati wakutandalira kuthibula mama uyu nachilato chakuti wafume mu nyumba umu walute ku mfumu wake wasono uyu.

Pasono, awiskevyala aba bati bachali kwenda nthowa zakudumula chifukwa chasoni kweneso bati bakugwentha kukayima kumphala yakwa vileji kukazgola mulandu wakulengeska uwu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KUJIGWINTHA

Mama mnyake ku komboni ya Chanthomba ku Mzimba wachuluska banthu panyuma pakuti bamupokeska ku nyozi chifukwa bati wakusuzgika.

Abo batitumizgira moto uwu baphala kuti mama uyu, uyo mfumu wake bati wali ku Zomba, wakukhala na anyinavyala pa komboni apa.

Mama uyu, uyo wali na mwana yumoza, bati wati wasanga kuti anyinavyala bakumupwelelera makola chala, wakatola nyozi nakujikaka wose na mwana wake uyu kuti bamazge masuzgo agha, kwene banthu banji ndibo bakamupokeska ku ukali wa nyozi.

Pasono, mama uyu bati wafumapo pa komboni apa ndipo wakumanyikwa chala uko wanjilira nangauli banji bakuti waluta kwakwake apo anyinavyala aba bati bali mu chitolokosi cha baPolisi ku Mzimba.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MZUNGU

Dada yunji ku Chinungu mu muzi wa Phazima kwa Inkosi ya Makosi M’mbelwa ku Mzimba watindika banthu panyuma pakuti waleka balendo nakunjira ku chipinda na chihengo icho mwanguba mzungu.

Moto uwu ukuti, dada uyu, uyo wiza sono – sono apa kufumira ku Joni, banyake bakiza kuti bazakamuone.

Bali mkati mwakuchezga na banyake, chihengo chikawa kufumira kuchanya kunyumba iyi, icho mukaba mzungu.

Apa dada uyu wakaleka banyake aba nakunjira ku chipinda chake mwalubiro na chihengo ichi ndipo bati wakafumaso chala mpaka banyake bose bakawera.

Bapapi ba dada uyu, abo bali penepapa pakaya apa bati bali na lumbiri lwa uhabi.

Pasono, dada uyu bati ni mkali chomene pa chilichose icho mungamuyoboyiska.

Tilindizge naumu vimalirenge.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIWELERA NYUMA

Mama munyake mu muzi wa Chimutu Hara wakola kakondo – kondo panyuma wajobola mfumu wake wasono nakuwelera ku msweni wake wakale, uyo wamkana.

Kwakuyana na abo batitumira moto uwu, bati mama uyu wakhala wakuchita mtafu kwa mfumu wake uyu kwa nyengo yitali mwakuti dazi linyake bati wakapaza kuluta kwakwake mu muzi wa Mapulanga Mtonga ku chigaba chenechichi.

Namachero ghake, mama uyu wakawelera ku nthengwa yake uku na mdumbu wake.

Usiku wa dazi ili, apo mfumu wake wakaba kuti tulo twakoma, babiri aba bakasesera katundu yose mnyumba umu nakuluta nayo kwawo.

Kufuma apa mama uyu bati wakanyamuka kuluta ku Raiply uko mfumu wake wakale wakutebeta.

Wati wafika uku, mfumu wake wakale uyu wakamkana pakumuphalira kuti iye wali kutola mwanakazi mnyake ndipo iye walije naye chakuchita.

Pasono, mama uyu bati wakwendendeka waka pa malo gha malonda gha Raiply.

Tilindizge naumu vimalirenge.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KWIBA

Doda linyake ku Chagodi mu muzi wa Vyawera Nkwinika kwa Inkosi Chindi ku Mzimba, balithibula kwa mtima bii panyuma pakuti vyamanyikwa kuti ndilo liri kuyiba jembe la ng’ombe la kwa sewere bake.

Abo batitumizgira moto uwu, baphala kuti doda ili, ilo bati likwibaso chomene ng’ombe mu vibaya vyabene, dazi linyake likaluta kunyifwa kwa sewere banyake mwakuti bati basunga nyifwa iyi likakawera nakuzakatola jembe ili nakukaka pa njinga yake.

Bati balonda maliviri gha njinga iyi vikamanyikwa ndipo bakalikwata nakulilikita chomene kuti likalongole uko kuli jembe ili nangauli bati likakana.

Pasono, babali bake bose bati balikana chifukwa bavuka kulipa milandu ya doda ili.

Tilindizge naumu vimalirenge.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nkhani za ‘Moto ku Mapiri’ zikufumila ku Mzimba Community Radio (MCR). Ndipo mwakukumbuskana waka tumizgani vyakuchitika muvikaya kwambula kubisa pa nambala za foni izo zili musi umu. Kweniso tumizgani nkhani nyengo yeneyiyo yachitikira.

Executive Producer: Chizukulu ChaMasaka ( 0884158019)

Editor: Mannass Dube (0888388885 / 0995432785)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *