Rumphi

Mwanalume watola mwanakazi wa sayizi na anyina ku Rumphi

395

Dada yunji ku Mphangala mu muzi wa Walutundu ku Rumphi watindika banthu panyuma pakuti watola mama yunji uyo ni msinkhu wa banyina.

Nkhani iyi yikuti dada uyu, uyo kutola – tola nkhaluso kake, sono – sono apa wali kuzizika banthu pakaya apa, apo wakabaphalira kuti bafumiske mlolokazi, uyo ngwa chinkhonde na chitatu (8).

Banthu pakaya apa bakabwaka pamlomo kusanga kuti mlolokazi uyu wali mankhwanda – mankhwanda kweneso na mbuha.

Nangauli banthu bakazizwa na ichi, dada uyu wali kuphala pakweru kuti wangayileka chala swenga iyi pakuti iye mankhwanda na mbuha ndivyo vili kumutowera.

Ndipo ku Rumphi kwenekuko Mzimba radio yati

Mnyamata yunji ku mgodi wa malasha wa Mchenga Coal Mine ku Rumphi wazgeba chakuchita panyuma pakuti bamuthulira basungwana babiri.

Nkhani Mchitumbuka yapulika kuti, mnyamata uyu bati wakaba pa chibwezi na basungwana bose babiri aba mwakuti wali kajidekhere wakiza kuzakamuthulira yumoza wa basungwana aba.

Pati pajumpha madazi ghabiri mlolokazi uyu wali mnyumba, banji bakiza kuzakamuthulira msungwana mnyake.

Pasono, mnyamata uyu mutu wayima ndipo wazgeba chakuchita pakulabiska kuti wacherezga mitala ndipo banji bakuti apa wayamba waka kwene watolengeso.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *