Mwabi ku vilima

359

Vilima sono visangwenge chomene chifukwa pasangika mwabi ukulu kwa iwo. Kwene kasi ni mwabi uli ndipo ninjani wajipeleka nthena?

Wupu wa African Commission wamalizga masachizgo ghake agho sono ghalutenge ku wupu wakuwona vya wanangwa wa banthu kuti udodoliskepo pa vilima kuti navo visangwenge ngeti mbanthu wose umo bakukhalila. Muchikalata ichi mwayowoyeka fundo zikuluzikulu pela kusazgapo masambilo nakuti nawo ndyali bapangengeko olo pa udangilili wa chalo bayimengeko nawo.

Nkhani iyi njiwemi chomene ndipo njakupokeleleka chifukwa kusankhana kumalenge.

Fundo zawo zakhwaskaso banthu awo kamutu kawo nkhakuteko eeeee! Chifukwa banthu banthena aba bakutoleka ngeti mbazeleza muvikaya. Ntheula pasangike malango ghakuti nawo bazilwenge pala bali pamoza na banyawo.

Ukaboni wa sankho ukawonekela chomene mu chaka cha 2001 ku Gambia. Chalo ichi chikajalila banthu awo kamutu kawo kakakolanga makola yayi ndipo bakabasunga ku malo gha banthu bakuhangayika mpaka babali bawo bakiza kuzakabatola. Wupu wakuwona vya wanangwa ku Gambia ukapeleka dandaulo ku African Commission pa sankho ilo likachitika ku banthu aba.

Wupu wa African Commission ukasanga kuti ivo likapanga boma la Gambia vikaba viwemi yayi chifukwa pala munthu wakwaniska kuwela ndege yekha mbwenu pakabevye vakumujalilaso ku chipinda cha banthu bakuhangayika. Ndipo pa chifukwa ichi wupu uwu ukawona kuti wanangwa wa banthu ba nthena aba ukulondezgeka yayi.

African Commission yati kujalila munthu kuti ntchifukwa yayi kwene nthena bakadankha babapima nakuwona suzgo lawo ndipo panji nthena bakaluta nawo kuchipatala. Kwene iwo ba Gambia bakabaponya waka ku banthu bakuteko kamutu eeeeee mbwenu nakubaleka kuku.

Maghanoghano gha banthu pa awo mitu yawo yikukola makola yayi

Banthu banandi pala mubali wawo mutu ukukola makola yayi mbwenu bakuwoneseska kuti waleke kuwonekelanga ku gulu la banthu. Bakupanga ivi chifukwa chakuti panyake bakopa kulengeskeka ku banthu olo kumutetezga kuti wangatimbika na banyake.

Ivi vikuphala kuti pala munthu ntchilima ku Africa bakumutola ngeti ngwakutembeleleka papo chaa munyawo ni nthenda waka. Vyalo vinyake vikutola banthu wose awo mitu yawo njakuzweta kuti bakabasunge malo ghamoza nachilato chakubatetezga ku ngozi izo zingabasanga olo kutchayika.

Banthu baku mizi bakutemwa kuluta na banthu banthena aba mumalo gha mapemphelo olo ng’anga nachilato chakuti panji wangachila. Kwene pakupulikikwa kuti nyengo zinandi bakubanola chakulya banthu awo mitu njakuteko eeeeeee.

Kuchipatala nako bakutemwa chomene kubaswela wanangwa wawo banthu ba nthena aba chifukwa nyengo zinandi bakubakhazika waka pamphepete nyengo zitali kwambula kubawovwila. Kweneso pakubapa mankhwala napo bakupeleka ngeti yimwenge ni ntchebe.

Nthena nkhani yaku Gambia bakapanga makola yayi. Banthu aba bakabanyozanga kweneso malo agho bakababikako ghakaba ghakazuzi chomene. Mankhwala bakabapaso yayi. Ndipo malo agha ghakuchemeka kuti Campama Pyschiatric Unit uko bakusungilako banthu bakufuntha.

Kasi malango ghasono ghayambenge pauli kugwila ntchito?

Wupu wa African Commission ukamalizga mu chaka cha 2016 mu mwezi wa February kunozga fundo izo balikupeleka ku AU. Sono ba African Union bati bakhala pachoko kumalizga kuvaneka kuti bayazomelezge kukhala malango. Ndipo pala ghazomelezgeka mbwenu vyalo vose ivo vili mu wupu wa African Union viyambenge kuyalondezga.

Sono pala malango agha ghafuma mbwenu vilima vingamanya kukelula chikalakala pala bawona kuti wannangwa wawo ukukwaniskika yayi. Ivi vipangiskenge kuti wupu wa African Commission ndiwo wendeskenge nkhani yose pala khoti latondeka panji kuzelezga nkhani iyo yapelekeka mu vyalo vakupambana-pambana.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *