King Mswati III

Mutolamakani wachimbilila ku South Africa

556

Mutolamakani waku Swaziland wachimbilila ku South Africa chifukwa bakhumbanga kumukoma.

Mutolamakani wa newspaper ya Swazi, Zweli Martin Dlamini, wakalemba nkhani ya King Mswati III kuti nikhuluku uyo wali pachithuzi pachanya apo, ndipo wachimbilila ku South Africa chifukwa bakukhumba kumukoma.

Zweli ndiye wakulemba makani ghose gha newspaper ya Swaziland Shopping. Sono iye wakawulula nkhani yakuti King Mswati walikujula company yamafoni iyo zina lake ni Swazi Mobile kwene walikutetezgela kuti nja chikhwaya chinyake icho zina lake ni Victor Gamedze.

Nkhani Mchitumbuka yafufuza kuti Zweli wakawulula kuti company yamafoni yasono ya Swazi Mobile bakupangana kuti pabevyeso banyake bakuti bapikisanenge nayo. Ndipo mukati mwa company umu mulikujoyinaso nduna yilala ya boma Prime Minister Barnabas Sibusiso Dlamini, uyo bakumupako tuma chenji.

Swazi mobile yilikuhongaso kuti bajuleso mafoni gha munyumba (landline) nachilato chakuti South Africa yisange makola mpata wakukhazikiska mafoni gha Swazi Mobile kwambula suzgo. Pulani iyi yikujala ma company ghose ghamafoni ku Swaziland kuti ghaleke kusanga mwabi wakukhazikika mu chalo ichi.

“Nkhani iyi apo nkhati yifumye waka mbwenu nasanga kuti boma layamba kuniyimbila mafoni ghakuti niwonenge icho chikameta nkhanga mpala! Kweneso bati naliwona pakufuma kwene pakunjila nthati niliwone!”

“Foni yakwamba yikafuma kwa Gamedze ndipo tikayowoyeskana mpaka 20 minutes tichali kukwesan. Nkhuti dumule waka mbwenu nasangaso yinyake yikunjilaso kufumila kwa Minister Dumsani Ndlangamandla. Uyu ndiye sono wakapopota kwambula kukolako ku mulomo.”

“Iwe wamwana nate nikuphalile kuti newspaper yako iyo yijalike kufumila kwa mwahuno kweneso wize kuno kwa King Mswati III ukuchemeka! Wize pambele dazi lindatchone! Apa nthana nkhuti mata pajani,” ndivo wakalongosola Zweli uyo ni mulembi wa Swaziland Shopping newspaper.

Newspaper iyi yilikujalika ndipo boma likaphala chifukwa chakuti yindalembeske mukawundula wakulemba nkhani mu chalo chawo. Kwene newspaper iyi yikayamba kulemba nkhani mu chaka cha 2014.

Nkhani Mchitumbuka yaphalilika kuti Prime Minister Barnabas Sibusiso Dlamini walamula kuti Zweli Martin Dlamini wakakike ndipo polisi yalemba kale warrant of arrest.

Mabwana agho ghakulya pamoza na Gamedze bakaphalila mutolamakani uyu kuti boma lapangana vyakuti bamukome. Zweli ndivo wakawopa nakuchimbilila ku chalo cha South Africa.

Swaziland yili pa nambala 152 muno mu Africa malingana ni chibelengeselo icho bakapanga chaka chamala cha 2017 ba wupu wa World Press Freedom Index.

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *