Munthu wa Chiuta pa Mzimba

Munthu wa Chiuta wanjila mu viyezgo ku resthouse pa Mzimba

437

Munthu yunji wa Chiuta ku Mzimba wachimbila Baibolo kuwoko panyuma pakuti viyezgo vyamusanga ku nyumba yinji yakugona balendo apo wathandazganga mazgu gha Chiuta.

Mzimba radio yati dada uyu wakiza pa nyumba yakugona balendo apa, apo wakasanga basungwana bakwendendeka banandi ndipo wakayamba kuphalazga vya uthenga uweme wakuchanya.

Apo wakaba kuti wali mkati kugaba mazgu gha Yehova agha, yumoza wa basungwana aba wakalomba munthu wa wakutubiskika  uyu kuti wakamulombere ku chipinda kwake.

Apa dada uyu wakayambanga kulomba, msungwana uyu nayo wakayamba kukhumula vyakuvwala mwakuti wakavumbatira munthu wa Chiuta uyu ndipo naye wakalekezga kulomba nakwamba kupapaska msungwana wa bengende uyu.

Apa, banyake ba msungwana uyu bakiza nakujulako nakwamba kuhoya munthu wa Yehova uyu, uyo wakajulako nakufumira mkhomo wakuseli nakujula jubani lambula kubeka kumasinda uko wakumbatira Baibolo lake.

Ku nyumba uku ni uko mu moto unyake tikaphala kuti dada mnyake wakachimbira luno panyuma pakuti msungwana yunji wamupoka vyakuvwala chifukwa chakutondeka kubadala.

Ee! Kumuyavyira dala Satana
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *