Category

17 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Mthunzi wafumiska kasumu kakunozga

Gift Mthunzi wati sumu yake iyi yafuma mubuku la Yohane chapitala chachitatu kwamba pamuzele wa 15 kulekezga 16,apo pakumema umba wose kuti ube nachigomezgo mwa YESU yekha

Mphangala ya mu Lilongwe uyo zinalake mwakufwanthula wakumanyikwa kuti’GIFT MTHUNZI’ wafumiska kasumu kauzimu ako mutuwake ni ‘AZAKULANDIRA’.

Dada uyu wati chilato chasumuyake nkhutandazga zivangeli kubachisepuka mwakuti bagomezgenge mwa YESU kuti paumaliro bazakaponoskeke.

Ndipo wati walinachigomezgo kuti bachisepuka mbanthu bankhongono kweneso mbapusu kulutiska panthazi uthenga wa uzimu icho vunalake nkhukula navinjeru pavyauzimu mwakuti babeviyezgelero viwemi nkhanila.

Ndipo sumu yake iyi yafuma mubuku la Yohane chapitala chachitatu kwamba pamuzele wa 15 kulekezga 16,apo pakumema umba wose kuti ube nachigomezgo mwa YESU yekha mweneuyo wakatifwira pamphinjika mwakuti tileke kutayika kwene zakwananga zithu zigowokeleke paumalilo tikahale umoyo wandanda.

Mwakusazgilapo wati,’sumu iyi yikupulikwika mwakunjila kumutima nkhanila ndipo yikupeleka chigomezgo kubachisepuka awo mumutima mwawo mulije ndipo bakwenda muchisi kwene ndipo uli mkati mwawo chigomezgo chilimo ndithu,ndipo bangaponoskeka na YESU nakusangwa nathumbiko lwake.’

Mwakusazgilapo wati,’sumu iyi yikupeleka vinjeru vikulu chifukwa uthenga uwu ulimo nkhanila ngwanthalika chala kwene kunyolokelathu makola waka icho bachisepuka chibangweruskenge nakupulikiska.’

Mwimbi uyu watyonda nkhanila bachisepuka chifukwa mbakukhwaskika mutwakuchitika tunandi twaukazuzi,ntheula wakubachiska kuti bawelele kwa CHIUTA olobabe bakutayika kwene kumwene CHIUTA mbakupokeleleka nakugowokeleka kuzakwananga zawo.

Ndipo mwimbi uyu wakuba wakukondwa chomene usange walipafupi nkhanila nabachinyamata banyake nakubatandazgila zivangeli chifukwa bakupulikiska lubiro kuphalazga mu lulimi lwake(Chichewa) kuluska banthu bamwaka.

Iye walikusankha kwimba chifukwa nkhupusu chomene kufikila bakutayika mu uzimu kweneso kwimba kukufika patali nkhanila nakwakuti iye wangakadyakako chala.

Sumu iyi yilikufumiskika na DJ OK ku Home Made Studio ndipo mungayisangaso pamunthavi wa Mikozi Network kuti muyinjizge mumafoni/laptop zinu.

Wakumasulira ni Lazarus Popote Sakala mumalo mwa chipinda chikulu cha Nkhani Mchitumbuka_.