Mbuladye

Mbuladye wakusambazga mwa wukhuluku

388

Mosse Mbuladye waku Makanjira ku Mangochi wakwibila mu Mwenye mu shop ndipo wayamba kusambazga banthu bakuwona.

Pali shop yinyake iyo yili mu 1st Street mukati mwa town ya Johannesburg umo Mosse wakugwila ndipo iye ndiye bakumugomezga chomene ma bwana ghake mu shop iyi.

Mosse Mbuladye walikupangana na munyamata munyake waku Lilongwe uyo wakugwila ntchito ku Rosebank kuti ndiye wamusungilenge ndalama izo wakwiba mu shop iyi ya ba Mwenye.

Nkhani Mchitumbuka yanguyowoya naye kuti yimanye ndyali izo iye wakuchita kuti wayambe kusambazga ndipo iye wangutizgola mwa ntheula:

“Adada mumanye kuti pano pa Joni kakwiza kekha kakulawula! Chifukwa nthowa zakasambazgilo kuno ku South Africa ni kajimanyile wekha mukhuto wa fulu!”

Mutolamakani wakaluta kwa mubwezi wake, Charles Banda, uyo wakugwila ku Rosebank pafupi na malo agho banthu bakukwelelapo sitima yapasi.

Banda ndiye wakavumbula chona mu saka kuti vose vimanyikwe umo ndalama zikufumila mu shop iyi.

Nkhani yose umo banthu aba bakuyendeskela kuti batole ndalama mu shop ya Mwenye,  ni iyi:-

Mbuladye wakutola sopo ya sunlight nakunjizgamo ndalama mukati yakukwana ma R200 ghatatu panji ghanayi ndipo nyengo zinyake pala wanjizga makola mukukwana gha nkhondi.

Sono sopo iyi wakuyibika pakuti kasitomala wangafikila yekha chaaa kuti watole. Ntheula Charles Banda ndiye wakulutanga dazi lililose kukagula sopo ya sunlight pamoza na vinyake.

Ndalama izi kwasono pano zakwana R25,000.

Mbuladye wakayamba kwenda ku Joni muchaka cha 2015 ndipo chaka chamala vikamuyendela makola mwakuti walikukagula nyumba zinandi ku Blantyre ndipo chaka chino wakuti ntchaumalilo pala ndalama zakwana mbwenu wawelelengethu kukaya.

Chaka chamala ndalama izi wakasungiskanga munyake ndipo chaka chino wakusungiskaso munyakeso.

Mu shop iyi benecho ba mwenye balikubikamo ma camera kwene iye Mbuladye wakukhatalako yayi pakuti wananthowa zake izo iye wakupanga.

Kwasono pano Mosse wandakoleke dankha yayi chifukwa wandamanyikwe kuti wakwiba mu shop iyi.

Chalo cha South Africa ntchimoza mwa vyalo ivo banthu banandi bakuchimbililako kukapenja wovwili chifukwa bazungu bachaliko banandi.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *