Category

17 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Malawi yayezgako pa vyamasambilo na umoyo

Malawi wayezgako pa nkhani yavya umoyo pamoza na masambilo kwene tondo wachali kuvwala bachi pa nkhani ya ukavu kweneso gender inequality

Kawulwe, lipoti ilo ŵafumya ŵa wupu wa Voluntary National Review (VNR), lawoneska kuti chalo chithu chayezgako kuthuwuska panthazi masambilo pamoza na umoyo wa ŵanthu (vya chipatala) ndipo sono kwakhala kulaŵiska vya ukavu pamoza na kuleka kusankhana zintchito panji kugaŵa kuti izi zaŵanalume pela ndipo zinyake za chanakazi pela.

Lipoti ili lilikufuma pa Chinayi ku nkhumano ya mawupu gha High Level Political Forum (HLPF) pamoza na United Nations pa mutu wakulaŵiska ivyo vayenda makola.

Nkhumano yanthena iyi yikuchitikanga nyengo zose mu vyalo vyakupambana-pambana nachilato chakuwona chitukuko icho chayenda makola ndipo ŵakuchemeska mba United Nations pa mutu wakuthanika kuti Accelerated action and transformative pathways

Nangauli nkhumano iyi yanguchitika pa nyengo yakuti waliyose sono wali thongathonga pa nkhani ya coronavirus, boma lithu la Malawi languyezeska kwizila mu wupu waNational Planning Commission, kuti ŵanthu ŵatetezgeke nachilato chakuti ŵawone vipambi vya nkhumano

Malingana ni fundo za NPC Director General Thomas Munthali, waphala kuti nyifwa za womama ŵapathupi kweneso ŵanabonda zakhila. Iye wayowoyaso kuti nthenda ya HIV/AIDS yikwenda munthowa yake chifukwa vyose vikukwaniliskika makola kwambula kulekako kanthonyezi, kweneso ŵana ŵanandi ŵalikulembeska mazina ku sukulu ndipo figala likukwela chaka na chaka ivo vikuphala kuti tikulondezga mufolo uwemi.

Munthali: Taŵa Malawi tichali kukhalila pa nkhani ya ukavu

Kwene nangauli vili ntheula, masuzgo musukulu zinandi ghachalipo chifukwa ŵasungwana ŵanandi ŵakulekela panthowa masambilo ghawo.

Iye waphala kuti nkhumano iyi njakwenelela chomene chifukwa yikusambizgana nthowa izo ŵanyithu ku vyalo vinyake ŵakuyendapo pala ŵasangana na masuzgo.

Munthali waphala kuti chalo chithu chichali chakukhalila chomene pa nkhani ya ukavu ndipo kuti tiwukemo vikhumbikwenge kuti tilaŵiske zinthowa za sono izo vyalo vya ŵanhithu vikulondezga chifukwa madazi ghano chalo chilichose chighanaghana umo chingatukukila.

Mwandondomeko yak, vyalo vyose nthena vanguluta ku nkhumano iyo yikupangikila ku New York kwene chifukwa cha nthangwanika ya nthenda ya Covid-19 mbwenu nkhumano yikupangikila pa online.

Iye wangudandaula kuti coronavirus yipangiskenge kuti vinthu vinandi viyime panji kuwelela kumukhobwa chifukwa chilato chitondekenge kufiskika.

Kasangilo ka chakulya sono kasuzgenge ipo tondo wavwale bachi chifukwa cha Covid-19

Kwene tichali na ntchito yikulu chomene chifukwa tikwenela kulimbana na ukavu kusazgilaposo njala, paliso nkhani ya gender equality! Lekani tikuyowoya kuti tondo wavwalenge bachi chaka chino

Chifukwa wupu wa United Nations ukukhumba kuti ŵanthu 40 pa 100 ŵaliwose (40%) ŵamanyenge vyakuleka kussnkhana pa kagwililo ka ntchito kuti uyu nimwanaljme nesi mwanakazi. Sono ise taŵa Malawi tichali pakasinginini pa 23%. Kwa iwo ŵeneko ŵakukhumba figala lijumphenge pa 50% kwene kutolela ise umo tilili taŵa Malawi tilikujipimila pa 40%.

Sono pali vinthu vinyake ivo tikuchita makola kwene paliso luwande linyake ilo tichali kukhwaŵa. Ndichochifukwa nkhumano iyi njakuzilwa kuti tipembelele moto kufumila mu chaka chino kuzafika mu 2030 kuti kaweko-kaweko, Munthali ndimo wanguyowoyela.

Lipoti la VNR ndakuzilwa chomene chifukwa likupeleka mangolomela pa ivo chalo chithu cha Malawi chikwenela kulimbikila kuti kuzakafika mu chaka cha 2030 chikapeleke ndondomeko ya umo vinthu vilili pavifoko ivo vanguŵapo. Ntheula Malawi wakwenela kulimbikila pakumazga ukavu na gender inequality. Nkhumano yanthena iyi yikapangikaposo mu chaka cha 2016 mbwenu yikizaso mu 2018.

Chaka chino ŵangusanganapo vyalo 47 ivo vili mu United Nations ndipo ŵadumbizgananga pa nkhani ya vifoko kweneso nthowa izo zingendekapo kuti chalo chilute panthazi