world bank

Malawi wapokelenge $100 Million

266

Malawi sono wakumwemwetela chifukwa World Bank yipelekenge $100 Million kuti yiwovwile banthu bamu tawuni ya Lilongwe pa nkhani ya maji. Mu Lilongwe mukukhala banthu pafupifupi half million kwene maji bakumwa yakazuzi. Mu tawuni iyi banthu bankhondi mwa 100 baliwose ndiwo bakumwa maji ghawemi gha mumipopi ndipo wumba wose ukugomezga mithombo na madilawo.

Kwene sono bakukhumba kuti basazgileko mapayipi. World bank mwezi wamala yikazomelezga ndalama zakuti zitolenge vyaka vinkhondi na chimoza kunozga mapayipi mu Lilongwe nachilato chakuti waliyose wamwenge maji ghamumipopi. Wupu wa World bank ulikuyowoya kuti ⅔ ya ndalama izi bazengelenge ma tanki ghakusungilamo maji agho ghamukhala kutali panji 27 KM kufumila mu tawuni iyi. Kweneso zinyake banozgelengeso ma thanki ghakale agho ghali 142 km. Pachanya pa apo basazgilengekoso ma thanki ghanyake agho sono ghamukhla 186 km.

“Mu tawuni iyi ya Lilongwe nkhani ya maji ni suzgo likulu chomene chifukwa banthu bakusazgikilako-sazgikilako mwakuti kulekelela nthena mbwenu tingatambula nadi,” bwana wa World Bank kuno ku Malawi,   Greg Toulmin, ndimo wakayowoyela.

Kuzafika mu chaka cha 2035 maji mu Lilongwe ghazamukhumbikwa kujumphaso apa chifukwa agha ghalipo sono ghazamunjilamo katatu.

“Apa nthena tili mumasuzgo kale,”  bwana Greg Toulmin. ” Kwene wovwili uwu wapelekeka apa ndikokuti ninkhasako kuluska umo vangubila chifukwa tiwoneseskengeso kuti chisamalilo chilipo.

“Lilongwe ndiye mphamudoto wa chalo ntheula tikwenela kuwoneseska kuti banthu bakumwa maji gha mumipopi wose. Uyu sono ni Alfonso Chikuni bwana wa Lilongwe Water Board.

Bwana Chikuni sono bana chigomezgo chakuti masuzgo gha maji ghamalenge mu Lilongwe. “Ntchito iyi sono yiwovwilenge chomene chifukwa mapayipi ghanandi ghanguba ghakuvunda ndipo ghaphulikanga ghekha nthena.”

Ndalama izi ziwovwilengeso kusanuzga Kamuzu Dam kuti maji ghanjilengemo ghanandi. Ntchito yose bayichitenge pachokopachoko mpaka chaka cha 2021.

“Tawuni iyi yikaluwika nikale chomene mwakuti ntchito iyo yiyambikenge yovwilenge nadi kuti ukhondo uyambe kwiza mu Lilongwe,” Charles Makanga, bwana wa Lilongwe City Council.

Mathanki ghakusungamo vinthu viheni ghose sono bapopengemo. $75 million mwa ndalama izi ntchikwelete ndipo $25 million ntchawanangwa kufumila ku World Bank’s International Development Association, IDA.

Wupu wa IDA ukayambika mu chaka cha 1960 ndipo bakovwila vyalo ivo vikavu chomene. Pa vyalo 75, 39 vikufumila kuno ku Africa.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *