Mino

Malawi waphala UK pa mino ghambula vigumu

275

Bana bithu basukulu muno mu Malawi bana mino ghawemi kweneso ghankhongono kujumpha bana awo bakukhala ku chalo cha United Kingdom.

Pali kafukufuku munyake uyo wapangika mwasonosono ndipo palikusangika kuti bana basukulu kuno kwithu mino ghawo ghakujumpha aw bakukhala ku UK pakukhola kwake.

Nkhani iyi awo bana ukaboni wose mba wupu wakuwona vya bana balanda ndipo zina lawo ni Dentaid. Iwo balongosola kuti bana banandi awo bakukhala ku United Kingdom mino ghawo ghana vigumu kwene kuno kwithu bana banandi mino ghawo ghalije vigumu.

“Imwe nkhumuphalilani kuti kwithu ku UK vigumu vasuzga chomene apo kuno ku Malawi vigumu ni apo na apo!” Bwana wa Dentaid Mr Andrew Evans ndimo wanguyowoyela.

Iye wanguti bana banandi ku United Kingdom bakutondeka kulya makola chifukwa mino ghawo ghali na vigumu. Sono pala bakuchakamula kanthu mbwenu ntchito nkhulila.

“Chifukwa ise kwithu ku UK bana 160 bakukhuliska mino ghawo gha vigumu padazi lililose la Chiuta. Ujila ngwakuti pala chigumu chakukola mbwenu nthowa njakuti bakhuliske pakuti vipatala kwithu vakudula chomene.” Andrew ndimo wakayowoyela.

Nangauli kufika pafundo bwana wakuwona vya bana balanda wanguyowoyaso kuti chalo chithu cha Malawi chatolapo nambala yiwemi pa mino ghekha. Kwene ndicho ntchijalilo chapa nkhunda pa ukavu mu vyalo vose vapasi.

“Kufika pafundo pala tikukozganiska Malawi na United Kingdom tikunanga waka chifukwa chalo cha Malawi ntchito nkhuswa waka meme nakuponda musongwe mu thuli,” bwana Andrew Evans.

Wupu wa  National Center for Biotechnology Information (NCBI), wanguti chalo cha Malawi chikugomezga ntchito ya kamulupule ndicho chifukwa kuchipatala kukuzula banthu dazi lililose la Chiuta. Wupu wati kamulupule nkhundanda pa muzele ku chipatala, nakuyowoya icho chakusuzga mbwenu ukuluta pa windo kukapoka mankhwala. Kufuma apo ndipo ukuwela. Sono ku vipatala vaku UK ndimo vikuchitikila nthena yayi.

NCBI wangusazgilaposo kuti ntchito ya kamulupule mu vipatala ndiyo yatchuka chomene mu vyalo vinandi vamu Africa ndipo banthu banandi bakumanya yayi kuti vikwizaso na masuzgo ghanyake.

“Ntchito yakamulupule mu vipatala yikusuzga banthu awo bakukhala kutali na vipatala chomene-mene mumizi mwakuti mendelo ngakusuzga pakuya ku chipatala pala baluwala.”

Kafukufuku wawo uyo balikupanga muno mu Malawi walikuwoneska kuti banthu 48 pa 100 baliwose awo bana vyaka 35 kufika pa 44 mumulomo mwawo muli ntchende. Ndipo mwana yumoza pa bankhondi baliwose awo bana vyaka kufumila pa 12 kufika pa 15 bandaluwalepo nthenda ya mino olo chigumu. Iwo bati balala awo bana vyaka 65 kufikila pa 74, banthu 49 pa 100 baliwose bakutondeka kulya nyama chifukwa mino ghalikumala mumulomo

 

Pala muna mafumbo tikhwaskeni ba Nkhani Mchitumbuka

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *