Mozambique boarder

Malawi police yachimbizgika ku Mozambique boarder

512

Ku Mozambique boarder dela laku Dedza kwachitika scandal. Chalo cha Mozambique chachimbizga bapolisi bithu pamoza na ba Malawi Revenue Authority (MRA) chifukwa chakuti batondana kupulikana chinthu chimoza.

Chalo chithu cha Malawi na Mozambique chadumbizganapo nyengo zitali pa nkhani yakuti ma ofesi gha MRA na polisi yithu ghasamuke chigaba icho ghali. Iwo bakalongosola kuti mundando wa magalimoto ukufika mpaka ku chigaba cha Mozambique  ndipo bakubatangwaniskila ntchito zawo.

Phangano likaba lakuti bapolisi bithu pamoza na ba Malawi Revenue Authority (MRA) basamukenge pa 31 December 2017. Kwene mbwenu boma lithu lapanga chiziwulika mpaka ba Mozambique bachita kubachimbizga pa Dedza kuti batayilaneko kamutunda na Mozambique boarder.

Nkhani Mchitumbuka yangufumba bwana Ellis Tembo awo mba DC baku Dedza kuti balongosolepo umo vilili. Iwo bangupita patali yayi zgolo lawo languba lakuti ma ofesi ghose basamuska kale.

“Kwasono pano magalimoto ghose agho ba MRA bakusecha bayasamuska kale ndipo ghali ku mbali yithu ya Malawi. Nyumba ya bapolisi iyo bakhalangamo pakulondela malo agha nayo tayisamuska kale yafumako ku Mozambique boarder. Kweneso ma ofesi ghose gha MRA tayasangilaso malo mbali yithu yakuno ku Malawi.” Ellis Tembo.

Bwana Tembo banguyowoyaso kuti balikusamuska juzi usiku. Iwo bangusimikizgaso kuti nkhumano zawo na chalo cha Mozambique vikabako nadi mu December 2017 chifukwa cha dandaulo lawo lakukhwaskana na Mozambique boarder.

Bwana wakuwona vya katundu wakunjila na kufuma a Charles Vintulla banguti iwo wupu wawo nkhuwoneseska kuti vinthu vikwenda makola ndipo nawo bakabapo pa nkhumano iyi ya pakati pa Mozambique na chalo chithu. A Vintulla banguti nkhani iyi ya Mozambique boarder yikayamba vyaka vinayi ivo vajumpha.

“Nkhani iyi kuti yitole nyengo yitali chifukwa ntchakuti tapenjanga dankha wovwili wa ndalama kuti tisamuske ma ofesi ghose kwiza silya lithu la Malawi. Sono iwo banyithu bawonanga ngeti ni dobela papo chaa ise ndise bakavu tikuyana na iwo yayi, Charles Vintulla.

Ba Malawi Police na MRA bagwila ntchito nyengo zitali ku Mozambique boarder kufumila apo bakajulila Dedza boarder post ku malo ghakuchemeka kuti Kalomwe.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *