Malawi

Malawi ntchalo cha lujo

357

Chifukwa ntchivichi bamwiza baku Rwanda awo bali muno mwithu mu Malawi bakukanilila mumuno ndipo bakuti chiwekochiweko bazamulutaso kwawo yayi?

Chalo chaku Rwanda chilikuphalazga mu chikalata chake kupempha ba Malawi kuti banthu bawo wose awo bakachimbilila muno baweleleso kwawo. Muno mwithu tikusunga banthu baku Rwanda bakukwana 9,000 kwene pala bakupulika kuti sono batumizgikenge kwawo mbwenu banandi bakukana bakuti iwo ntchiwemi bafwile mumuno mu Malawi.

Kwene pa figala ilo tazunula banthu 400 ndiwo balikuzomela kuti bawelelenge kwawo ku Rwanda. Kwene boma laku Rwanda likapeleka mwezi wa December uwo tajumpha kale kuti ndiwo ngwa umalilo kupokelela banthu bawo awo bakachimbila muchalo mwawo pavifukwa vakupambana-pambana.

Boma laku Rwanda likayamba kupeleka uthenga wake ku vyalo vose kuti mwezi wa December 2017 ndiwo ngwawumalilo kupokelela banthu bawo chifukwa wupu wakuwona vya wanangwa wa banthu ukajipeleka ndalama zakunyamula waliyose uyo walikuchimbila kwake chifukwa cha nkhondo.

“Ise tikapeleka dazi lapa 31 December 2017 kuti ndilo ndawumalilo kudumula tikiti wa ndege kwa waliyoye uyo walikuchimbila mu chalo cha Rwanda chifukwa cha viwawa. Sono tikati pala dazi ili lajumpha mbwenu wupu wa UNHCR wupelekengeso ndalama zakudumulila tikiti wa ndege yayi.” Ndimo mulala wakuwona vya masuzgo ku chalo cha Rwanda Mama Seraphine Mukantabana wakayowoyela .

Kwene wakalutizgaso kuti banthu wose baku Rwanda awo balikuchimbilila mu vyalo vakupambanapambana muno mu Africa bangawopanga kuwelela yayi chifukwa wupu wa UNHCR ndiwo ulikusimikizga kuti kulimakola chomene.

Ndipo mama uyu walikusimikizga kuti awo balikujumphiska dazi la pa 31 December mbwenu sono ni shauri yawo chifukwa ndalama yachiphepesko pamoza na ya tikiti ya ndege vabila mumaji.

“Kwene kuyowoya uwo mbunenesko kuno ku Rwanda sono kwawelelapo mwakuti mutende wanjila mwaunenesko nadi kwambula kuteta boza! Waliyose uyo wakachimbila viwawa wizenge waka chifukwa kulijeso kulondana vizaza,”  bwana wa UNHCR Saber Azam ndimo wakayowoyela.

Nkhani Mchitumbuka yangukwaskana na mabwana agho ghakuwona vya bamwiza muchalo chithu chino cha Malawi ndipo iwo bangulongosolapo kuti banthu baku Rwanda bachali kuchita mantha na nkhondo iyo yikachitika mu chaka cha 1994 yikatchuka chomene na zina la chingelezi lakuti Rwandan genocide. Ntheula bachali kuchita mantha kulutaso kwawo bakuwona ngeti vamuyambilaso. Banyake mbakuti bakatolapo lwande pa nkhondo iyo yikachitika sono bakuwona ngeti pala baluta ku chalo chawo mbwenu bamubakaka nakubajulila mulandu.

Kwene gulu linandi ilo likakakika chifukwa chakutolapo lwande pa nkhondo ya 1994 balikubafumiska mu gadi ndipo boma lilikuyowoya kuti lagowoka chifukwa bakukhumba kuti bayambileso jando lipsya la chalo chawo.

Bamwiza banandi bakukanilila muno mwithu mu Malawi chifukwa sono bajula ma business ndipo umoyo wawo ukwenda makola. Sono mbwenu bakusanga kuti kuwelela kwawo kukayambilaso kumasinda mbwenu ngeti bataya nyengo yawo pawaka.

Nkhondo iyo yikachitika mu myezi ya April mpaka July 1994 ku Rwanda pakati pa Hutu nama Tutsi yilikukomeska banthu bakujumpha 1 million

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *