malawi escom

Malawi ESCOM watolenge magesi ku Mozambique

441

ESCOM sono ndipo yaganiza vinthu va phindu. Chipulikano cha Malawi na Mozambique pa nkhani ya magesi sono chafika pa dyaka apa nane nidyakepo. Wupu wa Electricity Supply Corporation of Malawi (ESCOM) wati kuguza magesi gha 400 kilovolts kufumila ku Mozambique sono wafika pachi indeinde nadi chifukwa icho chakhalako ntchakuti basange company iyo yingayendeska makola ntchito iyi.

Ba ESCOM bakayowoya ivi apo magalimoto gha body & trailer 28 ghakafikilanga mu tawuni ya Blantyre agho ghakayegha ma generator gha magesi. Bwana Ligoya uyo ni mulala wa wupu waza magesi kuno kwithu wakati nagauli visulo vakwendela diesel pakuguza magesi vakudula chomene kwene chalo chithu chaganiza kuti chikwaniske ntchito iyi chifukwa banthu batambula nkhajuzi.

“Ma generator gha diesel ghakudula chomene, kwene nthowa iyi njakukolelelako waka kuti tileke kutambula magesi mu chalo chithu. Kwene tinaso nthowa zinyake izo tendenge zakuti zititolelenge nyengo yitaliko. Pasono pano ningayowoya mwankhongono zose kuti chipulikano chithu pakati pa Malawi na Mozambique pa nkhani ya magesi chafika patali chomene sono,”  Ligoya.

Bwana Ligoya wakateso wovwili wa ndalama balikuwusanga kale uko zifumenge ndipo icho chakhalako waka ntchakusanga wupu uwo utiyendeskelenge ntchito iyi (contractor). Iye wakati ntchito iyi ya magesi kuti yendenge pakati pa Malawi na Mozambique pela yayi kwene vyalo vose ivo vili mu SADC vipokelengeko wovwili wa magesi.

“Ise tingaguza magesi kufumila chalo chilichose icho takhumba kuti nkhu Mozambique pela yayi. Ndipo nase tingazasangilaposo business yakugulisila magesi vyalo ivo vikutambula mu vyalo va SADC,”  bwana Ligoya ndipo wakalongosolela.

Iye wakalutizgaso kuti phangano la Aggreko ndakuti chalo chilichose chingamanya kusayina kuti chiyambe kuguza magesi ghakuti chingagulisaso ku vyalo vinyake. Ndipo chalo chithu cha Malawi ndivo chilikuganiza kuti chipange chifukwa chilikunjila mu chipulikano cha Egenco.

“Sono wupu withu wa Electricity Supply Corporation of Malawi (ESCOM) uzamuganizila ndalama izo zinangikenge. Kwene kuti tingazapweteka banthu bithu pakukwezga mitengo ya kalipililo ka magesi yayi. Kutiwaka waliyose wakuwona yekha uko tafuma ntheula icho chizamuwako ntchatose,” Ligoya

Chalo chithu cha Malawi chatambula nyengo zitali pa nkhani ya magesi mwakuti ma company ghanandi ghatondekanga kuti ghazajule ntchito zawo chifukwa chakuzimwazimwa. Ntheula ntchito iyi sono yipepuskenge banthu na mawupu agho ghakupanga business kuti zende makola.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *