Moto ku mapiri from Mzimba community radio

Makani agho ghafumila ku wayilesi yapa Mzimba

416

Nkhani Mchitumbuka yilikunjila mu chipulikano na wayilesi yapa Mzimba boma kuti nkhani zawo zose za Moto ku Mapiri ziwaluzgikengeso pano pa website. Makani agha ghalembekengenge umo wayilesi iyi yawaluzgila kwambula kusazgilako olo kufumyako  kanthu kalikose.

KUZEMPHUKA

Dada mnyake ku Machelechete mu muzi wa Phulika Tembo kwa Inkosi Mzikubola ku Mzimba wazemphula panyuma pakuti wasanga mwanakazi wake wakusonana makina na munthu yunji ku chipinda chake.

Kwakuyana na abo batitumizgira moto uwu, dada uyu, uyo wakugwira ntchito ku kampani yinyake iyo yikubika mapayipi gha maji ku chigaba ichi, wakaluta ku ntchito nakubwereka makopala panyuma pakuti mama uyu wamusuzga chomene na ndalama ya chigayo.

Wati wawera kuti wazakape mwanakazi wake kopala ili, wakazizwa kusanga kuti chijalo ntchakujala mwakuti wakaghana – ghana kubanankhula waka kuti wabike ndalama iyi pa balaza.

Dada uyu wakazizwa na kuzemphuka kusanga kuti mama wambula kugomezgeka uyu wali mkati kusonana makina na dada yunji wapafupi waka.

Dada wakutemwa vya msiketi uyu, uyo wali na mwanakazi, bati ni nkhwantha pakutchaya bola la malundi mu timu yinji ku chigaba ichi.

Pasono, nkhani iyi bati yili kwa mulala wa muzi.

Tilindizge naumu vimalirenge.
……………………………………………………….

KUTOLA

Dada yunji ku Mphangala mu muzi wa Walutundu ku Rumphi watindika banthu panyuma pakuti watola mama yunji uyo ni msinkhu wa banyina.

Moto uwu ukuti dada uyu, uyo kutola – tola nkhaluso kake, sono – sono apa wali kuzizika banthu pakaya apa, apo wakabaphalira kuti bafumiske mlolokazi, uyo ngwa chinkhonde na chitatu (8).

Banthu pakaya apa bakabwaka pamlomo kusanga kuti mlolokazi uyu wali mankhwanda – mankhwanda kweneso na mbuha.

Nangauli banthu bakazizwa na ichi, dada uyu wali kuphala pakweru kuti wangayileka chala swenga iyi pakuti iye mankhwanda na mbuha ndivyo vili kumutowera.

Tilindizge naumu vimalirenge.
……………………………………………………….

LUNO

Banthu pa malo gha malonda gha Mlangali kwa Inkosi Chindi ku Mzimba balabilira sinema yawezi panyuma pakuti banthu babiri babayendeska bengende chifukwa cha kwiba.

Abo batitumira moto uwu, baphala kuti babiri aba bati bakhala bakusokweska chomene bapapi babo kweneso banthu ku chigaba ichi chifukwa cha kwiba.

Dazi ili bati bayiba, baPolisi bakazengera babiri aba mpaka bakabakola nakubavula vyakuvwala kwene mwabi uwo, munthu yunji, uyo wakuchita malonda pa malo apa ndiyo wakapokeska babiri aba ku banthu baukali aba bakubapa vyakuvwala.

Tilindizge naumu vimalirenge.
……………………………………………………….

MAKINA

Dada na mama yunji mu muzi wa Luka Kumwenda kwa Inkosi Chindi ku Mzimba basikula chikaya panyuma pakuti basangika bakusonana makina.

Kwakuyana na abo batitumizgira moto uwu, mama wakusotoka na vya mu buluku uyu, uyo mfumu wake wali ku Joni, wakiza pa muzi apa kufumira ku nthengwa kwake ku Mpeni kuzakachezga.

Pakuti wachake ngwachake, mama uyu wakapangana na dada yunji wambula kugomezgeka kuti bakasangane pamalo ghanyake kwene soka ilo mwanakazi wa dada uyu ndiyo wakasangilira babiri aba mwakuti kukaba kuthibulana kwa mtima bii pakati pa bamama babiri aba ndipo mama waukali uyu wakakwaniska kupoka thaulo na chitenje vya mama mnkhungu uyu.

Tilindizge naumu vimalirenge.
……………………………………………………….

KUMUTHULIRA

Mnyamata yunji ku mgodi wa malasha wa Mchenga Coal Mine ku Rumphi wazgeba chakuchita panyuma pakuti bamuthulira basungwana babiri.

Moto uwu ukuti, mnyamata uyu bati wakaba pa chibwezi na basungwana bose babiri aba mwakuti wali kajidekhere wakiza kuzakamuthulira yumoza wa basungwana aba.

Pati pajumpha madazi ghabiri mlolokazi uyu wali mnyumba, banji bakiza kuzakamuthulira msungwana mnyake.

Pasono, mnyamata uyu mutu wayima ndipo wazgeba chakuchita pakulabiska kuti wacherezga mitala ndipo banji bakuti apa wayamba waka kwene watolengeso.

Tilindizge naumu vimalirenge.
……………………………………………………….

VIYEZGO

Munthu yunji wa Chiuta ku Mzimba wachimbila Baibolo kuwoko panyuma pakuti viyezgo vyamusanga ku nyumba yinji yakugona balendo apo wathandazganga mazgu gha Chiuta.

Moto uwu ukuti dada uyu wakiza pa nyumba yakugona balendo apa, apo wakasanga basungwana bakwendendeka banandi ndipo wakayamba kuphalazga vya uthenga uweme wakuchanya.

Apo wakaba kuti wali mkati kugaba mazgu gha Chiuta agha, yumoza wa basungwana aba wakalomba munthu wa Chiuta uyu kuti wakamulombere ku chipinda kwake.

Apa dada uyu wakayambanga kulomba, msungwana uyu nayo wakayamba kukhumula vyakuvwala mwakuti wakavumbatira munthu wa Chiuta uyu ndipo naye wakalekezga kulomba nakwamba kupapaska msungwana wa bengende uyu.

Apa, banyake ba msungwana uyu bakiza nakujulako nakwamba kuhoya munthu wa Chiuta uyu, uyo wakajulako nakufumira mkhomo wakuseli nakujula jubani lambula kubeka kumasinda uko wakumbatira Baibolo lake.

Ku nyumba uku ni uko mu moto unyake tikaphala kuti dada mnyake wakachimbira luno panyuma pakuti msungwana yunji wamupoka vyakuvwala chifukwa chakutondeka kubadala.

Ee! Kumuyavyira dala Satana.
……………………………………………………….

NTHENGWA

Mama yunji kwa Mwata Lunzi mu muzi wa Saulos kwa Inkosi Magodi ku Lundazi ku Zambia wakola kakondo – kondo panyuma pakuti nthengwa yamala chifukwa wali na matenda gha Boma.

Abo batitumizgira moto uwu baphala kuti mama uyu wakatengwa makola waka kwa dada yunji wa pafupi waka. Ndipo pati pajumpha sabata yimoza dada uyu wakasanga chifukusi cha munkhwala wakusazgilako umoyo wa Anti – Retroviral (ARV) mwakuti wati wamufumba wakazomera kuti munkhwala uwu ngwake nadi.

Apa mama uyu wakatondeka kupataula makola za munkhwala uwu mwakuti dada uyu wakamukakiska bwayira kuti walutenge kwakwake.

Mama uyu wati wawera wakaphalira banyina kuti iye wawerako ku nthengwa uku chifukwa afumu bake bakwendeska makola chala mitala pakuti wakugona chipinda chimoza na mubali mnyake.

Apa, banyina ba mama uyu bakaluta kwa sebere banyabo kuti bakapulikiske makola vifukwa ivyo mwana wabo wawelera kunthengwa uku, mwakuti bakabwaka pa mlomo kupulika kuti wali kusangika na munkhwala wa matenda gha Edesi.

Pasono, dada uyu wakutandala kulira kwambula kuchetamiskika apo wakuzunula mama uyu kuti wamukoma.

Tilindizge naumu vimalirenge.

Ee! Matola – tola.
……………………………………………………….

KUTHIBULANA

Ndipo kwa Inkosi Magodi kwenekuko, mu muzi wa Kamphovu, banyamata babiri bathibulana kwa mtima bii pa ungano wa mpingo wunji chifukwa cha msungwana.

Abo batitumira moto uwu baphala kuti yumoza wa banyamata aba na mnyake bakiza pa ungano apa nakuchema msungwana uyu nakufumapo naye.

Apa mnyamata mnyake wati wapulika kuti msungwana wake uyu wafumapo na banyamata banji, wakalonda ndipo bati basangana kukaba zawe ya yakuzgeba wakutaska kwene banthu banji ba lusungu ndibo bakatatula.

Tilindizge naumu vimalirenge.
……………………………………………………….

NYANGA

Doda linyake na awoli bake ku Kamwala mu muzi wa Joel Kamanga kwa Inkosi Chindi ku Mzimba, bajula chitengero chambula kuchetamiskika panyuma pakuti ng’anga yinji yabatolera nyanga yabo yakugomezgeka.

Mu moto unyake tikaphala kuti ku chigaba ichi bachibwi basuzga chomene ku masano kweneso kukola vibeto.

Sono – sono apa mkamwana wa doda ili wakalwara chomene ivyo vikachitiska a vileji hedemani kuti bachemeske ng’anga kuti yizakachite msecho.

Ntchimi iyi yati yiza yikaphalira doda ili kuti likatole lekha nyanga iyo nakwiza nayo kwa ng’anga iyi, ivyo doda ili likakana ndipo bakabecherana makopala ghakukwana K300 000 usange nyanga iyi yatoleka.

Dokotala wa chifipa uyu wakakwaniska kutola nyanga iyi, iyo doda lihabi ili likazomera kuti njake, nakutola makopala agho bakabecherana.

Apa, ndipo doda ili na muwoli wake bakayamba kulira kwambula kulekezga nga kwawa nyifwa pakughana – ghanira milimo iyo nyanga iyi yikatebetanga.

Nyanga iyi bati mwana wa doda ili wakuyendangapo kuluta na kufuma ku Joni kweneso kutola ndalama za banthu ku Joni, kusazgapo kukola vibeto pala yazgoka Chimbwe mwakuti doda ili na mama uyu bakhala bakukhwasula nyengo zose.

Pasono, doda ili bati likutandala mnyumba chifukwa cha chitima, apo ntchimi iyi yikulutilira msecho, ndipo doda ili bati lavumbula kuti bahabi banyake mbanandi ku chigaba ichi.

Tilindizge naumu vimalirenge.

Ee! Ufwiti mbii!

……………………………………………………….

ZAWE

Ntchembere zibiri pa malo gha malonda gha Mlangali kwa Inkosi Chindi ku Mzimba zavivikana na kugadabulizgana kwa mtima bii chifukwa cha doda.

Moto uwu ukuti, yumoza wa bamama aba bati wakhala wakwendezgana na mfumu wa mnyake uyu kwa nyengo yitali mwakuti bakhala bakuzengerana.

Lafote ili, babiri aba, abo bakufumira mizi yakupambana, bakasangana pa malo gha malonda agha ndipo panyuma pakuti batondeka kukoleranako bati bafumbana zawe yikulu yakuzgeba wakutaska yikabuka mwakuti mwenecho mwanalume uyu wakakwaniska kupoka foni ya myake uyu pakughana – ghanira kuti wakagula ni mfumu wake.

Pasono, mama mnkhungu uyu bati wakagozga makani agha kwa mfumu wa mama mukali uyu.

Tilindizge naumu vimalirenge.

……………………………………………………….

KUBADALA

Dada yunji ku Machelecheta mu muzi wa Matheza Mwale kwa Inkosi Mzikubola ku Mzimba, bamubadaliska makopala ghakukwana K50 000 panyuma pakuti wasangika wakusonana makina na mwanakazi wamwene.

Mu moto unyake tikaphala kuti dada uyu, uyo wakutchika galimoto ku kampani yinyake iyo yikujintha mapayipi gha maji ku chigaba ichi, bakapangana na mama wakusotoka na vya mu buluku uyu, kuti bakasangane mu chiduli chinyake.

Mfumu wa mama uyu mphepo zati zamuthika, wakalonda babiri aba nakubasangilira mwakuti dada uyu wakachimbira buluku kuwoko ndipo kukaba kuzikizgana kwene dada mnkhungu uyu wakakwaniska kuchimbira kwene wakamanyikwa.

Dada uyu bakamuchemera ku mphala ya kwa vileji hedemani uko bali kumulangula kuti kuti wabadale makopala ghakukwana K50 000.

Pasono, dada uyu bati wachali wandabadale makopala agha.

Tilindizge naumu vimalirenge.
……………………………………………………….

Nkhani za ‘Moto ku Mapiri’ zikufumila ku Mzimba Community Radio (MCR). Ndipo mwakukumbuskana waka tumizgani vyakuchitika muvikaya kwambula kubisa pa nambala za foni izo zili musi umu. Kweniso tumizgani nkhani nyengo yeneyiyo yachitikira.

Executive Producer: Chizukulu ChaMasaka (0884158019)

Editor: Mannass Dube (0888388885/ 0995432
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *