Madonna

Madonna watizengelenge sukulu

416

Madonna wati wazengene masukulu ghanayi muno mwithu mu Malawi muchaka chino cha 2018.

Madonna uyo sono wana vyaka 59 wawulula nkhani iyi ku Instagram kwake kuti wakukhumba kuzengaso masukulu ghanayi muno mu Malawi mu chaka chino cha 2018.  Iye wati kuzenga masukulu kovwilenge kulutiska panthazi masambilo chifukwa bana banandi bakwenda mutunda utali pakuluta ku sukulu.

Pala sukulu izi  Madonna wakuyowoya unenesko kuti wazengenge nadi mbwenu ndikokuti sono zikwanenge 14 zakuzenga iye pela kuno ku Malawi.

Madonna uyo walikutumizga foto ya bana bithu bakuno ku Malawi pa Instagram yake mayilo pa chinayi wakapempha masapota ghake ghose kuti ghamukhumbile viwemi vose chifukwa sono waganiza kuti wawovwile banthu awo bakutambula.

“Tiyeni tivwale zikhole mu chaka cha 2018 ndipo waliyose wabe na maghanoghano ghakutukula umoyo wake nakovwilaso banyake! Chifukwa ine naganiza kuti nizenge masukulu ghanayi mu boma la Kasungu!”

“Nkhukhumba kuti nane nitolepo chigaba pakutukula umoyo wa banyane muno mu chalo! Mwakuti ma biludala ghayambenge kujima foundation sonosono kuti sukulu ziyambike kuzengeka.”

Madonna wati walemba nthena mayilo ku Instagram mbwenu banthu banandi bakayamba kalikiliki kuphalilana nakuwuluzga muma wayilesi kuti sono wamuzengaso sukulu zinyake.

Kwene tose ise tikulemba nkhani iyi ukaboni weneko tilije chifukwa tindakhwaskane naye yayi. Sono pakuti munthu mulala wangalemba vawutesi yayi mbwenu tagomezga kuti chaka chino Madonna watizengelengeso nadi sukulu zinayi.

Banthu I45,000 bakayitemwa nkhani iyo wakaposita mayilo ndipo pali makomenti ghakujumpha 3,000 kumulimbikiska kuti zelu izi Chiuta wamusazgileko.

Munthu uyu kuno kwithu walikutolapo David wa vyaka 12, Mercy vyaka 11, pamoza na maphaska gha vyaka vinkhondi Stelle na Estere mu chaka cha 2006. Madonna kuno kwithu wizapo kanandinandi waka mwakuti wavwilapo vya chipatala kweneso masambilo nyengo zitali.

Wakwimba uyu kuti bana mbene baba pela yayi chifukwa paliso Lourdes wa vyaka 21 na Rocco wa vilimika 17 awo wakayambilila kutola. Ndipo iye mweneko wakuti ndipo pagona chawanangwa chake chakufumila kwa Chiuta.

Kwene ntchito yake iyo wachitenge kuno wakazgolapo kuti:

“Ine yayi vose ivo nayowoya pamulomo pane apa mpaka vifiskikenge chifukwa nkhayamba nikale kovwila banthu mwakuti masukulu ghose agha nikwaniskenge pa nyengo yichoko waka.”


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *