Mzuzu university

Nkhwantha ya degree pa Mzuzu yaluta ku Joni

564

Musepuka uyo ngwa zelu chomene ndipo walikumalizga masambilo ghake pa Mzuzu University, wafuma muchalo chithu kuti wakapenje ganyu ku South Africa chifukwa wawona kuti muthombo ukuzula na jumi yayi.

Chaka chilichose kuno kwithu ku Malawi, sukulu zapachanya za University zikupeleka vikalata vankhongono ivo vikuchemeka kuti degree kweneso diploma ndipo pakuti munthu uyo wadumulika mutu wakwendaso yayi mbwenu banandi vikalata vawo vikuvundila waka munyumba chifukwa chakusobeka kwa ntchito.

Sono pakuti pito mupsya wakubabiska matama pakuphuta banandi mwa iwo bakuyamba kugulisa malonda panji kuyamba ulimi kuti basange chakuchita.

Ivi ndivo vapangiska Petros Nyirenda, Renewable Energy Technoloy graduate from Mzuzu University, kuti walute ku South Africa wakapenje ntchito panji wangasangako ndalama yakuti wayambile bizinesi. Iye wakugomezga kuti munthu uyo nimukata wakujimanya yayi mpaka wazayambe kuchimbizga ba fulu pa khomo! Sono kukajipenjela ntchiwemi chifukwa bachekulu ndiwo bakopa nyifwa.

Nyirenda uyo wakaluta ku Joni pa 25 June, 2017, ni yumoza mwa nkhwantha iyo yilikuwona kuti muno mwithu sono umoyo wakana ndipo pala boma lichitengepo kanthu chaaa pakumazga masuzgo gha ntchito mbwenu banthu banandi bafwilenge mukati mwa chipaso cha kachele.

Petros Nyirenda wakapulika na ba Malawi awo bakugwila ntchito ku Joni kuti munthu uyo wakusuka mbale panji kudipulila maluba wakupoka R4,000 iyo kuno kwithu ni pafupifupi MK200,000.

“Kuno kwithu ntchipusu yayi kuti usange ntchito yakuti upokenge ndalama yose iyo olo utole degree nkhumuphalilani najintha ine jiii tondo wavwale bachi! Ndimo wakayowoyela Nyirenda kuphalila Nkhani Mchitumbuka pambele wandanyamuke kuluta ku Joni.”

Kwene mu vyaka vajumpha mwasonosono apa ba mwiza ku South Africa batimbika chomene banyake mpaka kufwa kweneso banandi bakachimbizgikanga mu chalo ichi. Boma lithu la Malawi mpaka likafumya chikalata chakuchema banthu bake wose awo bali ku Joni kuti baweleko bazasange chakuchita kuno kwithu chifukwa kupanda mbuto ntchiwemi kuluska kupanda mithibiti yake.

“Ine nilekeni pala nkhufwa nkhafwile kuku ku Joni chifukwa vikuyana waka na kuno kwithu pakuti masuzgo agha nayasanga ine ghajumpha muzele,” Nyirenda ndipo wakadapilila nthena

“Ni boma uli lakuti pala lichemenge banthu ku ma interview likuphaka waka banthu phula pa mu maso uko kuseli balikulemba kale babali bawo?” Nyirenda ndimo wakamalizgila kudandaula ku ba Nkhani Mchitumbuka.

Petros wakadidimizga kuti kugwila ntchito ku Joni ntchinthu chiwemiko kuluska khulungazge waka pa khomo kuno kukaya. Iye wakayowoya kuti pala wakafika wamuyambaso kupanga apply work permit kwenekuku ku South Africa.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *