Zubayumo

Kwa Zubayumo kuyambikenge nkhombo

338

Banthu bakwa Zubayumo awo bali ku Joni bayamba kusonkhana ndalama zakuti bayambiske nkhombo ya zgalo za bola lamalundi nachilato chakuti gulu lachisepuka lileke kundondela ku South Africa.

Zubayumo ntchigaba chimoza icho banthu bakayamba kwenda ku Joni nikale chomene mwakuti lelo vafika pa chikukula nyuni chifukwa musepuka waliyose mbwenu wakundondela ku South Africa.

Mudangilili wa gulu ili awo mba dada Japheth Sakala pamoza na banyawo a Mayah Chililo Tembo baphala kuti zgalo izi bakukhumba kuti ziyambike mwezi wene uno wa December, 2017 ndipo kwasono pano bachali kalikiliki kutolela ndalama mu banthu.

Nkhani Mchitumbuka yangukhwaskana na mulembi mulala wa wupu uwu, adada Paul Makamo, kuti bayowoye ndalama izo basonkhapo ndipo iwo banguti:-

“Pasono pano ningaphala dankha unandi wa ndalama izi yayi chifukwa banthu bachali kupeleka kweneso awo bakupoka nawo mbakupambanapambana ntheula tamupenda makola pala zose taziwona.”

Wupu uwu ulikuyambila pa gulu la whatsapp ndipo banthu banandi awo mba chigaba chakwa Zubayumo balikuchipokelela makola chomene.

Adada Paul Makamo bakayowoyaso kuti wupu uwu bakukhumba kuti bazaksolemo bakaswili nakupanga timu yimoza iyo yizakanjile mu chiphalizgano cha SIMAMA (Northern Region Football Association).

“Kuno kwithu kwa Zubayumo tina bazgali bamanyi chomene kwene bakusobeka wovwili ndicho chifukwa basepuka bakundondela waka ku Joni. Sono pala tingayamba chinthu ichi mbwenu ndikokuti luso lawo liyambenge kuwonekela ku banthu banandi,” ndimo banguyowoyela a Paul Makamo.

Zgalo za bola la malundi zikayamba nikale kutchuka ku chigaba ichi kwene phindu leneko likawonekanga yayi chifukwa luso lawo likatinyizgikilanga pasi kusobeka wovwili.

Wupu wa Zubayumo Super League pala ungalutilila ndikokuti basepuka awo mbamanyi bola bakondwenge chomene chifukwa ndiyo nyengo yawo yakuti bamanyikwe ku chigaba chaku Mpoto.

Dada wakumanya vya bola ku Mpoto bwana Richard Mzumala bakayowoya na Nkhani Mchitumbuka kuti zgalo za SIMAMA sono zikwenda makola chomene.

“Kwene chinyake ntchinyake kuno kwithu tafumiska matimu ghabili agho ghafuma mu SIMAMA kukazgala nkhombo ya Calsberg na FISD. Karonga United pamoza na Fish Eagles ndiwo bakatifyulako soni,” ndimo wanguyowoyela bwana Mazunda.

Zgalo izi sono zilipafupi nakumala chifukwa chaka chilichose Northern Region Football Association yikumalizga mu December kumayambililo

Zubayumo ni malo agho ghakusangika mu Mzimba Solora mwa T/A M’mbelwa ndipo masomphenya ghawo pala ghafiskika ndikokuti bapangenge chinthu chakuzilwa chomene chifukwa basepuka bawovwilikenge kweneso madoda ghalabililenge zgalo izi swililili.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *