Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Kolona yalizga ŵalimi ŵahona

Tiyeni timanye dankha ivi:

  • Chalo chithu cha Malawi chili mugulu la vyalo vikavu chomene pano pasi kweneso tili pa top 10 pakalimilo ka hona
  • Ŵalimi ulendo uno ŵakakanizgika kunjila mu holo (nyumba yakugulisilamo malonda) umo mukadumbizgikanga vya mitengo ya kagulilo ka hona lawo chifukwa cha nthenda ya Covid-19
  • Apa ndipo ŵalimi ŵakayambila kutchayikila changena na awo ŵakagulanga hona lawo

Ku Lilongwe

Chiyambile ulimi wa hona vyaka 15 ivo vajumpha, wandawonelepo minthondwe ngeti iyo yamuchitikila chaka chino Boniface Namate.

Mulimi uyu chilato chake chikagona pakugula galimoto nakuzenga nyumba chifukwa wakanjizga ndalama zake zose mu ulimi uwu. Kwene mwasoka nthenda ya coronavirus yilikumumala mata mu mulomo pakuti walikukola kakondokondo pa vuna yake. Namate uyo sono wali na vyaka 56 walikuthamba na ulimi wa hona.

Kusuzga kwa nthenda iyi mu vyalo vinandi kusazgilapo chalo chithu cha Malawi icho ntchikavu chomene pano pasi kweneso ndichoso chili mugulu la vyalo 10 ivo vikulima hona linandi, mbwenu vikapangiska kuti ŵalimi ŵakanizgike kunjila mu nyumba yakugulisilamo hona umo mukuyowoyekangaso vya mitengo ya kagulilo

KUTCHAYIKA CHANGENA

Apa ndipo pakayambila masalamusi gha kagulilo ka hona kufumila ku ŵalimi.

Phepani chiwulu chose cha ŵalimi ŵa hona! Ine nayimilila pano ndine Betty Chinyamunyamu ndipo nkhuyowoya ngeti ndine yumoza wa wupu wa ŵalimi ŵahona muno mwithu mu Malawi. Kayendeskelo pakugula hona ulendo uno visinthilengepo padoko chifukwa cha nthenda iyo tose tikuyipulika ya coronavirus. Ntheula vyose viyendenge mwa kamphandila.

Kwene pambele hona lindayambe kugulisika mu April, Namate pamoza na ŵalimi ŵanyake ŵakaŵanacho chikayiko chakuti malonda agha ghawelela kumanyuma ndipo ghapambana na vyaka vakale.

Mitengo iyo yikufumila ku awo ŵakutigula hona lithu njiwemi yayi chifukwa uku sono nkhukomela ntcheŵe. Ndipo tanyake tagulisila waka mutima wa njala ……….

Hona la bale (burley) likovwila kufumya 6.6% ya hona lose pano pasi mu chalo chithu chino pela.

KWENE NDIWO MUGODI WITHU

Ulimi uwu ndiwo wekha mugodi wakugomezgeka chifukwa ŵanthu ŵanandi ŵakulembeka zintchito kwizila mu ulimi wenewuwu. Hona ndilo lekha likunjizga hafu ya ndalama zakuwalo muno mwithu kweneso 23% ya misonkho yikufumilaso ku ulimi uwu. Sono pala ŵalimi 50,000 awo tilinawo mu Malawi ŵa hona ŵakulilila ku josi ndikokuti chalo chithu nacho nintheula pela chifukwa somba yavunda yimoza zavunda zose.

Chaka chamala mu mwezi wa November United States yikakanizga kugula hona kufumila kuno kwithu ku Malawi chifukwa chakuti ŵana ŵanandi ŵakazgokanga ŵazga ku ŵapapi ŵawo pa ulimi uwu ndipo nthenda ya coronavirus nayo yasazgilako sabola ku dende ili kuti liŵaŵe chomene.

MALONDA

Apo Namate wakawonela kuti mitengo ya hona mu chigaŵa chakwamba yikwiza yakulopwa mbwenu wakamanyilathu kuti wabila pa chande musana ukuwoneka. Iye mabelu ghake ghakuyambilila ghakukwana 1,116 kilogrammes wakaghasachizgilanga kuti ghapangenge ndalama zakukwana US$1,500 kwene mbwenu mumalo mwake wakapika US$540. Ndipo pa truck iyo wakapanga hayala kuti yinyamule hona lake wakasachizgilanga ndalama zakukwana US$6,000 lose pamoza kwene wukaŵaso mwaŵi kuti wakapika US$1,500 ndipo wakachita kuti kutukutu nakupenkha papo!

Uwu nkhanila ndiwo tikuti wuzga weneko. Nadi namuthu nitandalile kubizika chaka chose haaaaaaa mbwenu vuna kuwoko! Yayi ugalu weneko. Ndimo wakatili mulimi waku Ntcheu Boniface Namate

ULIMI TISANKHENGE

Sono Namate wakughanaghana kuti kulima hona walekelethu waka chifukwa likumumocha kweneso phindu lilije

Ine sono nazgoka chisekwa cha ŵanthu ndiposo nanga lingaŵa banja lane nalo laniphalila pakwelu pa mbuzi kuti usange nilutizge kulima hona nivwale zikhole pa ine nekha chifukwa iwo ŵanivwilengekoso chaa …….. Namate

Mulimi munyakeso wa hona, Alick Munthali waku Rumphi chigaŵa chakwithu kumpoto naye chililizi ntchimoza nipela pa ulimi uwu

Kuyowoya uwo mbunenesko ulimi wa hona sono watinjila fuka. Mitengo uko ŵakupangila tikuŵako yayi kwene tikupokelanga waka chona muthumba, icho wapokela ntchenechicho. Ndipo ulimi uwu ine nkhauyamba nikale mu chaka cha 1989 mpaka mwahalelo nichali nawo. Kwene sono vanitondola nkhope. Imwe nimalonda uli ghakuti uko ghakugulisikila wamwenecho nokuzgetukako mbwenu ukuphalilika ndalama zekha izo wasangapo!!!

CHAKA CHINO KAKHWESI KOLONA WASAZGILAPO WAKA

Ŵalimi ŵanandi ŵakusachizga kuti unkhungu ukaŵapo ulendo uno ndipo ukanozgeka na ŵakugula hona nachilato chakuti ŵaphindule ndiwo mwakupusikizgila nthenda ya coronavirus

Yayi imwe mwaŵanthu pulikani kwa ine, mundalyeke changena yayi. Ndimo wakayambila kuyowoyela Felix Thole bwana mulala wa Tobacco Association of Malawi. Imwe kuti muli mwekha yayi kwene muli na ise tikumwimililani mu vyose sono nipeni mupata kuti nilongosole.

Hona linu palije icho chasinthapo chifukwa pala belu lanjila mbwenu awo ŵakugula ŵakuyamba kubechelana ndipo waliyose wakuzunula mutengo wake. Ntheula uyo wamalila kuzunula mutengo wapachanya chomene ndiye wakugula. Sono mphambano palije kutiwaka imwe kukuŵevye chifukwa chakuti tawopeskanga nthenda ya kolona kwene ŵakaboni ŵinu ndise

Kwene mudangilili wa chipani cha MCP Dr Lazarus Chakwera naye wakapelekapo maghanoghano ghakuti ŵalimi ŵalikwibilika ulendo uno.

Izi ndizo tikuti ni nkhaza kufika pafundo. Boma likusanga ndalama zinandi kwizila ku ulimi wa hona sono kukola makasamakasa ŵalimi ntchiwemi yayi chifukwa apa vikuyana waka kuti boma lithu la Malawi likunangila mu mbale iyo tikulyelamo ………… Chakwera

Tikhwaskeni

Category