Category

17 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Khoti lapeleka belu kuŵanthu ŵaku China

Ma China agho ghakatambuzga ŵa Malawi ku chalo cha South Africa ŵa fuma pa belu kulindizga dazi la mulandu

Matchayina awo wakatambuzga wa Malawi ku Joni wafuma pa belu

Wanthu wamutundu wa Matchayina wakukwana 7 awo wakakakika pa 1 November chaka chamala mumsumba wa Johannesburg ku South Africa pakusangika kuti wakasunganga mwakukakamizga nakuwagwiriska ntchito wanthu waku Malawi mwankhaza wawafumiska ku chitolokosi pa belu.

Matchayina awa awo ni Kevin Tsao, Chen Hui, Qin Li, Jiaqing Zhou, Ma Biao, Dai Junying, and Zhang Zhilian wakawakanila kuwafumiska pa belu mu March chaka chino kwene wakizaso nakupemphaso khoti lajuzi kuti wawafumiske pa belu.Pasono khoti lawazomelezga kufuma pa belu kwene mwakamukole ka chuma.

A Tsao na a Hui watchaja kuti wapeleke mnyake R75 000.00 mnyake R55 000.00 ndipo wawapaso kuti wafumenge mnyumba zawo pamadazi ghatatu musabata .Awa wawalanga nthena chifukwa wakuti waliso namilandu yinyake kumakhoti ghanyake uko wakapalamulaso vinyake.Wanyake wose wawaphalira kuti wapeleke R30 000 waliyose ghachikhole cha belu yawo.

Pakawa pa 1 November chaka chamala apo wapolisi wakasechanga nyumba zamu Joburg ndipo wakasangila wa malawi 91 mwaiwo 37 wakawa wana wadoko wadoko kuti wakugwira ntchito mu kamupani yakusona mabulangeti.Wa Malawi awa wakaweji makalata ghakwenelera kweneso kampani iyo yikalondezga chala malango ghakalembero kantchito kamuchalo cha South Africa.Wakutiso wanthu awa wakatambuzgikanga chomeni mukagwiliro kantchito ndipo wakawa paheni kuti wangatola matenda.

Umu wafumila pa belu wamuwonekelaso ku khoti pakupitilizga kupulika mulandu uwu pa 6 August chaka chino.