Category

18 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Filimu iyo yasuzga pa Box Office – Mwana waku Malawi

Chitemwa chababa switi ya sabola, ndiwo ni mutu wa filimu iyo yasuzga pa chimbale cha MultiChoice pala mwadofya pa Box Office

Dazi lipsya, malazi ghapsya, chithuzi chasuzgaso pa kanema (filimu) apo mwana wamu Lilongwe uyo wakusangalaska ŵanthu pa DStv kwizila mu zgalo zake, wizaso na kamulomo kakuthwa.

Ulendu uno wiza na movie iyo yikuthanika kuti Bitter Sweet ndipo yatchuka pa Box Office kufumila dazi ilo wakayambila kuwoneska ku wumba wose pa 3 July, 2020.

Filimu iyi yandondozgana waka chifukwa wakafumyaso yinyake sonosono apa yakuti Privacy ndipo ya Bitter Sweet wayifumiska pa 3 July, 2020.

Kwene movie ya Bitter Sweet pala tingayilongosola mbwenu musekenge chifukwa yikuyowoya vyakugundana tuuuu!!

Musepuka wakayamba kupeleka vya wanangwa vinandi ku musungwana nachilato chakuti dazi linyake wazaleke kusuzga pala wazamupempha kuti mavwalo ghazatawuzgane. Kwene musungwana vyakugonana vikendangako ku mutu wake yayi iye wakakondwanga waka na ivo mwanalume wakamugulilanga.

Kwanjana Kanyanda – Photo Nkhani Mchitumbuka

Luso la movie iyi nja Kwanjana Kanyanda, pamoza na Joyce Nyirenda ndipo mwazula 12 minutes yose yakusekeska pelapela.

Kanyanda waphala kuti filimu yawo kuti njakusekeska waka yayi kwene muliso visambizgo ivo vikuchitika ku wumba unandi wachisungwana na chinyamata.

Imwe mulikuyiwonelapo movie yithu nkhumanya munganikhalilako khonde kuti vyose ivo tasazga mu video yithu muli visambizgo vya nkhongono chifukwa ndicho chikaŵa chilato chithu kusambizga gulu la chisepuka pa filimu ya Bitter Sweet

Zgalo izi zikajambulikila ku Area 47 mu Lilongwe ndipo waliyose ni mwanangwa kuwonelela panji kupanga download.

Kwanjana wali na chigomezgo kuti kuno ku Nalawi ma movie ghayambenge kutchuka ngeti umo ŵakuchitila ŵanyithu ku chalo cha Nigeria.

Pachokopachoko kulya kwa nkhoŵe tizgoŵelenge nase kwithu kuno chifukwa nkhuwona kuti ŵanthu ŵanandi madazi ghano ŵayamba kujambuliska ma movie ndipo ndivo vikukhumbikwa vya nthena ivi. Ntchigomezgo chane kuti nase tiyambenge kupanga ndalama mwasonosono chifukwa ndipo pekha tingakhuka kuti tilute panthazi na luso ili.

Joyce Nyirenda naye wakapelekapo masachizgo ghake pa movie ya Bitter Sweet iyo yatchuka pa Box Office

Ine kwene nkhamanya kuti Bitter Sweet yitemwekenge chifukwa nkhawona Kwanjana luso ilo walinalo mbwenu pamoza na ine bande na buluku. Mu filimu iyi tilikusazgamo luso lakuti ŵa Malawi ŵandaliwonelepo nakale chikhalilo!

Ine chilato chane nkhuwoneseka kuti mafilimu ghalute panthazi muno mwithu .

Chaka chino ntchachinkhondi nkhupanga ma movie ndipo nkhusankha ŵanthu ŵakupambanapambana kuti tipsngile lumoza chikulu ngwaluso liwemi.

Bitter Sweet producer wawo ni Ahmed White Abudu ndipo ŵanji awo ŵalimo ni aŵa; Cathreen Mlenga, Henry Batson, Chisomo Kamwendo.