Category

17 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Covid-19 mu Afilika yanjila mwanjomba

Covid-19 yakoma ŵanthu ŵanandi yayi mu Africa ndipo kafukufuku pa nkhani iyi ngwakuti uli? Tiyeni tiwonele lumoza

Nkhwantha zikuyowoya kuti ŵachekulu tilinawo ŵachoko chomene kweneso nthenda iyi yikuchita kutizikizga pamanyuma ndivo vawombola wumba unandi muno mu Afilika.

Kuyowoya mwakuwopa Chiuta, nthenda ya coronavirus yikukoma ŵanthu ŵadoko chomene kuluska umo vyalo vinandi vaku Europe vikaghanaghanilanga.

Pafupifupi ŵanthu 14,000 ndiwo mwasoka ŵalikutayika mu continent yithu ya Afilika ndipo figala lose la ŵanthu awo mbakukhwaskika na Covid-19 lili pa 2.2%, ndimo walikuyowoyela bwana wa Africa Centres for Disease Control and Prevention (CDC), Dr John Nkengasong, juzi pa Chinayi.

Apa vikuphala kuti nambala yichali yakukhilako kuluska ku ŵanyithu umo yazozopela chomenemene vyalo ivo vili pa top 10 kunkhani ya coronavirus: chifukwa United Kingdom yili pa 15% ndipo panambala 2 pali Mexico 11.6%.

Kwene pala tingaluta ku chalo cha United States of America awo mbaluwali ŵali pa 3.9% ndipo ku Brazil ni 3.8% pala tingatolela lipoti ilo ŵalikupanga ŵa Johns Hopkins University’s mortality analyses.

South Africa yili na chiŵelengelo chakukwana 2% ndimo bwana wa National Institute for Communicable Diseases (NICD), Prof Lynn Morris walikuyowoyela ku nkhumano ya CDC iyo naye wakachemeka kuti wakapeleke lipoti la sabata yose yathunthu.

Chinthu chimoza icho chapangiska kuti nthenda iyi yisuzge chomene ndipo ndiwo mbunenesko pala tingatolela vyalo vya ŵanyithu ni kusangika namasuzgo ghanyake muthupi ivo vikukuzga matenda agha.

Kwene ku South Africa ŵanthu awo ŵalikupotela chifukwa cha Covid-19 ni 2% ndipo vapambana kutali na ŵanyithu ku Europe, ndimo Morris wakayowoyela.

Kwene chifukwa ntchivichi?

Zgolo ndakuti tikumanya yayi ndipo ise ngeti ndise ŵenecho ŵamu Africa, tikwenela kuti timanyisiske makola, Zgolo la Morris

Pali masachizgo ghanyake agho tikujipusika nagho taŵeneko ghakuti muno mu Afilika tanandi tichali ŵachinyamatako chifukwa ŵachekulu mbanandi yayi ndivo vikutipulumuska ku Covid-19.

Sono mwalupusu tiyowoye kuti kuno ku Afilika Covid-19 ndiyo yikutichimbizga pamanyuma pithu kuluska vyalo vyaku Europe ivo vikulimbana kuti vichimbizge nthenda iyi. Ndichochifukwa tili na mwaŵi wakuti tingalungisa vinyake pambele tindaliwe. Ivi ndivo vatovwila chomene kuti coronavirus yichepeko kukoma ŵanthu muno mu Afilika.

Nangauli bwana Morris wakuyowoya kuti tikujipusika kwene hypothesis yanthena iyi yikukhumbikwa kuyifufuza makola chifukwa unenesko ukuŵa ngeti ulipo.

Ntchakuzilwa chomene kughanaghanila mwakuzama kuno ku Afilika umo samuzi za nthenda iyi ya Covid-19 zikwendela kuchitila kuti pala kunyake vayamba kusuzga mbwenu timanyenge nthowa iyo tingayendapo, Morris kusazgilaposo.

Masachizgo ghose agho ŵanthu ŵakaghanaghananga pamafigala ghakukhwaskana na nthenda iyi kuno ku Afilika ghalikubila mu maji

Fundo yikulu chomene yagona pakuti tilutizge kuchepeska nambala ya ŵanthu ŵakufwa, ndivo wakayowoya Morris.

Kweneso nkhuwonga chomene ŵachipatala awo ŵakutovwila pakutokatoka kuti nambala yaŵakufwa yikhile

Tikuyowoya nyengo zose kuti tingajipusikanga yayi kuti pala nambala ya ŵanthu ŵakufwa yikuchepa mbwenu ndikokuti coronavirus kulije chaaa! Yiliko kutiwaka tichali kuyiŵeka, – Dr John Nkengasong

Kuno ku Afilika sono tili na myezi yinkhondi na umoza (6) chizile cha nthenda ya coronavirus, ndipo Nkengasong wakuti namwahuno pano waliyose wachali kuyisambila.

Tikuyowoya nyengo zose kuti nthenda iyi yikachedwa kwiza kweneso awo ŵakupotela mbanandi yayi, sono vingatipusiskanga chaa kuti tidekhe kughanaghana kuti nthenda iyi kulije.

Chakuti mumanye ntchakuti nthenda iyi yinjila mupaka kumizi ndipo yikuyandana ngeti ni nyelele

Nkengasong wakaphala kuti figala la ŵanthu ŵa Covid-19 mu chalo cha South Africa lakwela kufika pa 23% kufumila sabata yamala kuzafika pa Chinayi ndipo ŵanthu ŵakwana 119,000 mwasono pela. Apa vikuphala kuti pa dazi nambala yikukwela na 17,000 apo sabata yamala yikakwelanga na 14,000

Ŵanthu awo ŵakuyezgeka ku nthenda iyi yakwela na 11% kufumila sabata yamala. 6.5 million ndiwo ŵalikupimika muno mu Afilika

Kuno ku South Africa tapimapo ŵanthu ŵakujumpha pa 2.2 million ndipo vawovwila chomene kuti timanye kweneso kulondezga awo mbaluwali, bwana Morris

Chalo cha South Africa chili na ŵanthu Pafupifupi hafu (48%) ya ŵanthu wose awo ŵali na nthenda iyi mu Afilika yose chifukwa continent yithu yili na ŵanthu ŵakolona ŵakukwana 644,205 kufikila juzi pa Chinayi.

Morris wakaphalaso kuti:

Ivo vikukhumbikwa sono nkhujitetezga kwekha mpaka mankhwala ghazakasangike pambele tindafumemo mu goliwoli uyu

Nthowa yakajitetezgelo ku Covid-19

Iye waphala kuti kwasono pano ŵanthu ŵanandi mu chalo cha South Africa ŵakuyezga katemela wa nthenda iyi ndipo zinalake ni International Ox1Cov-19 vaccine VIDA-trial. Nkhwantha za science zilikuphala kuti ma results ghafumenge mwasonosono.

Mankhwala agha ŵayamba dankha na ŵanthu 30 pa 150 awo ŵayezgekenge.

Nkhwantha yakumanya vya katemela bwana Morris wayowoya kuti kwasono pano palije vimanyikwilo vilivose kuti nthenda ya coronavirus yizomelenge katemela uyo wamuyezgeka

Kwene katemela wa coronavirus wakuwoneska kuti nkhasako panji tingayezga chifukwa kachibungu aka kaliko nkhasako kuluska ka HIV chifukwa kalije chikhazi kakusintha usiku muhanya ndichochifukwa HIV yikutitonda kusanga mankhwala ghake gheneko.

Tili na chigomezgo chikulu kuti coronavirus njakukhazikika ndipo yizomelenge mankhwala kuluska HIV, Lynn Morris ndimo wakayowoyela

Anyamata ŵayezeska kupanga katemela wa Covid-19 ndipo nyelete tilikugwaza kale sono tikulindizga vimanyikwilo kuti vivumbukwe.

Kwasono pano tikupempha vyalo vyose muno mu Africa kuti vilutizge kulimbikiska ŵanthu kuti ŵavwalenge masks ngengo zose chifukwa ukaboni ulipo kuti nambala yikukhila ya ŵanthu awo ŵakusangika na Covid-19.

Wupu wa CDC wulikupeleka chiyezgelelo cha vyalo nthena: Japan, Singapore, New Zealand and Mauritius kuti vikuchita makola chomene pa dango lakujithaska ku nthenda iyi pakulondezga kuvwala mask, kugeza na sopo kaŵili-kaŵili, kugeiliska ntchito sanitizer, kupimiska, kukhalilana patalipatali, kulondezga awo ŵakhwaskana, ngeti ninthowa zakujitetezga ku nthenda iyi.

Kwene pala vinthu ivi tingatondeka kulondezga mbwenu tikujigimila ng’anjo ya moto tekha, ndimo wakatili Nkengasong