Christmas celebration

Christmas nimwahuno ku Egypt

293

Mwahuno ni Christmas ya bakhilisithu awo bakuthanika kuti Coptic. Lizgu lakuti Coptic likung’anamula banthu awo bakukhala ku Egypt. Sono bakhilisithu wose awo kwawo nkhu Egypt bakuchemeka kuti Coptic Christians. Vyalo vaku East na West ya Africa sono navo vatolelako lizgu ili lakuti Coptic ndipo nawo khisimisi yawo nimwahuno.

Ku Egypt, Ethiopia na Eritrea wose Christmas yawo nimwahuno.  Pa kalendala wa Julian, dazi la 7 January ndilo ni 25 December ku ma Coptic Christians.

Mipingo yose iyo nja Coptic Orthodox yikusangika ku vyalo va Egypt, Ethiopia na Eritrea ndipo yili mu gulu la Katolika. Banthu aba khisimisi yawo ni mwahuno.

Banthu aba bakayamba kulema vakulya kufumila pa 25 November chaka chamala mpaka mwahuno pa Christmas ndipo bajulila kulya. Iwo bakulondezga kalendala wa Gregorian. Kalendala iyi yikuphala kuti ma prophet ghanandi nthena Tsome Nebiyat waku Ethiopia wakalemanga vakulya pa madazi agha ghazunulika ndipo bakalekezganga pa 6 January apo pakaba mayilo.

Pa madazi gha fasting banthu aba bakulya tuvakulya tupusu-tupusu ndipo nyama yiliyose chaa kwali ntchithubi olo masumbi.

Ku vyalo ivi mapemphelo bakayamba mayilo kumise nakulekezga usiku pakati wapa 7 January nakumbininikana kuti bakayambe vikondwelelo va chakulya na kumwa.

Mudangilili wa chalo cha Egypt,  Abdel Fattah al-Sisi, naye wakatchezela nawo mayilo ku mpingo wawo ukulu uwo ulikuzengeka mu Cairo. Mupingo uwu balikuwupa zina lakuti Christ Cathedral. Kwene kukaba mwana wamunthu wakusoba na pakudyaka. Bapolisi pamoza na ba Army bakaba bwekabweka kuwalo na mukati wuwo kukhozga chitetezgo. Boma likayowoyelathu kuti pa dazi ili kwenda bwekabweka bakanizgenge chifukwa chakopa wupu uwo ukutemwa vakukomana wa extremists

Kwene ku Ethiopia pala ni Christmas wose ma Coptic Christians ghakukolela makandulu mu tchalitchi nakubuska. Ndipo nyengo iyi iwo bakuyichema kuti Ganna. Sono makhalilo ghamu church bakusankha. Wose banakazi balala balala kwa bekha madoda nawo kwayekha ndipo basepuka kumphepete yinyake. Wose awo mbasungwana ndiwo bakuzwetelela muliska pala wakuphalazga nakulyesa monesko. Munthu waliyose wakwendendeka kuzwetelela mukati mose katatu apo kandulu yili mumawoko yikubuka.

Pala mapemphelo ghamala banalume wose bakuzgala zgalo zawo izo bakuzichema kuti Ganna. Zgalo izi bakugwiliska ntchito tundodo twa makuni twakugobeka ngeti nthwakuzgalila hockey. Pala bamala mbwenu bakutola nyama nakubika pakati pa buledi nakuyamba kujemula. Buledi uyu bakumuchema kuti wat. 

Banthu baku Eritrea nawo Christmas yawo yikuyana waka na umo bakupangila ku Ethiopia chifukwa nako kuli ma Coptic Christians ghanandi chomene.

Pa 19 January chaka chino ma Coptic Christians ghose ghazamukondwelela kubabatizika kwa Yesu. Chikondwelelo ichi bakuchichema kuti Timkat. Sono panyengo iyi bana wose ndiwo bamuzulana ku church nduuuu pambele balala bandafike.

Pala mukukhumba kuti nkhani yithu muyilembe muchingelezi tikhwaskeni dankha

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *