Category: Human Rights

migrants

1,400 migrants rescued at sea, 2 bodies recovered – Italian coastguard

Italy’s coastguard on Tuesday said, some 1,400 migrants were removed from overcrowded boats off the coast of Libya and two bodies were recovered. No details about the...

Al-Shabaab

Al-Shabaab starts recruiting children as young as 8 years old

A new report says Somalia’s al-Shabaab militants are forcing rural communities to hand over children as young as 8 years old for indoctrination and military training....

Mwabi ku vilima

Vilima sono visangwenge chomene chifukwa pasangika mwabi ukulu kwa iwo. Kwene kasi ni mwabi uli ndipo ninjani wajipeleka nthena? Wupu wa African Commission wamalizga...

Malawi

Malawi ntchalo cha lujo

Chifukwa ntchivichi bamwiza baku Rwanda awo bali muno mwithu mu Malawi bakukanilila mumuno ndipo bakuti chiwekochiweko bazamulutaso kwawo yayi? Chalo chaku Rwanda...

Bamwiza

Benjamin Netanyahu wakuchimbizga bamwiza

Bamwiza wose awo balikufumila mu vyalo vaku Africa nakuluta ku Israel baphalilika kuti sono bawelenge kwawo pala apo chaaa mbwenu bakakikenge nakuyamba kubayuzga mu...