Category: Health

Cholera

Cholera kufupi na Edingeni ku Mzimba

Nthenda ya bukuzi na pamtima yanjila ku Edingeni mphaka na Zambia. Nthenda iyi yikwenela kuti yafumila ku chalo cha Zambia ndipo pakuti balikupakana mphaka ndicho...

Cholera outbreak

Malo gha cholera bakanizga kuyako

Chalo cha Zambia chati nthenda ya cholera yikukhumbikwa mata pa jani kuti waliyose wakhale wakumanyamanya. Wupu wakuwona vya umoyo ku chalo ichi wati sabata yino...

Mino

Malawi waphala UK pa mino ghambula vigumu

Bana bithu basukulu muno mu Malawi bana mino ghawemi kweneso ghankhongono kujumpha bana awo bakukhala ku chalo cha United Kingdom. Pali kafukufuku munyake uyo wapangika...

Bukuzi na pamtima

Nthenda ya bukuzi na pamtima yakomapo banthu banayi

Nthenda ya bukuzi na pamtima yikoneka kuti boma labikapo zelu kuti yileke kwandana mu vigaba vinandi mwakuti bayamba kugabizga mankhwala gha ufu ghakuti banthu...