Bamwiza

Benjamin Netanyahu wakuchimbizga bamwiza

336

Bamwiza wose awo balikufumila mu vyalo vaku Africa nakuluta ku Israel baphalilika kuti sono bawelenge kwawo pala apo chaaa mbwenu bakakikenge nakuyamba kubayuzga mu ukayidi.

Chalo cha Israel chayowoya ivi mayilo pachitatu kuti chidumulenge tikiti wa ndege kwa munthu waliyose uyo wakukhala mwakubisama kwambula mapepala ghakuzomelezgeka. Chalo ichi chatiso uyo wakanililenge mwenemumu mpaka mwezi wamacheloghala wa March mbwenu pala wazakasangika wazamukoleka kuluta naye ku gadi.

Bwana Benjamin Netanyahu wakayowoya ivi pa nkhumano yawo ya mayilo apo bakapendeselananga vyuma ivo vinangikenge pakutumizga bamwiza awo pa chingelezi bakuti illegal immigrants.

“Ise muchalo mwithu muno tikakanizga bamwiza mu chaka cha 2013 chifukwa banthu banandi bakanjilanga kwizila nthowa zamuswaswayila zakujumpha mu chipalamba icho chili mphaka na Egypt. Chifukwa banthu 60,000 balikunjila muno mu Israel mwakuchita kuduka mpanda kufumila ku Africa.” Netanyahu ndimo wakayowoyela mayilo.

Gulu linandi likafumilanga ku vyalo va Eritrea na Sudan ndipo bakatenge bakuchimbila nkhondo. Banji mwa iwo bakatenge bakopa kukakika chifukwa cha ndyali. Sono chalo cha Israel chikaba chikukula nyuni chifukwa chikapokelelanga waliyose ndipo iwo bakawona ngeti bachimbila waka ukavu kwawo.

Boma la Israel linangenge ndalama zakukwana $3,500 kuti litumizge bamwiza wose. Kwene pali banji awo bangawelela kukwawo yayi ndipo ma wupu ghapangana kuti basankhe vyalo vinyake vaku Africa uko bangakakhala. Ndipo basachizgapo vyalo vaku Rwanda panji Uganda kuti ndiko balute.

“Tilikuchimbizgapo kale banthu 20,000 kwene sono taganiza kuti tipsyele waka waliyose uyo ni mwiza wawelenge kwake ku Africa.” Netanyahu uyo ni minister waku Israel ndimo wakayowoyela.

Nkhani Mchitumbuka yanguyowoya na Jeffrey pa WhatsApp uyo wali ku chalo cha Israel ndipo wanguti sono chalo cha Israel chakalipa nadi ndipo myati chaleka.

“Kuno tiliko 38,000 tabamwiza ndipo 1,420 bakusungika ku malo ghachilindizga uko bakusunga banthu awo bakakika bamwiza. Kwene boma ili layowoya kuti lipelekenge ndalama yakuti munthu waliyose wakayambilepo pala wakafika uko wakuya pala tingajipeleka tekha pambele bandatikole. Sono bati ndalama iyi pala tafika mu March mbwenu kulijeso kuti bapelekenge chifukwa ndiwo mwezi wawo wawumalilo.”

Jeffrey wangulutizga kuyowoya kuti ndalama iyo bakupeleka yikuchepanga dazi lililose pala kwacha mwakuti uyo wakajipeleka mayilo wakapoka yinandiko ndipo uyo wajipeleka mwahuno njichokoko nthena-nthena mpaka mwezi wa March wukwane.  Mwakuti uyo wazamujipeleka kuwumalilo wa February mbwenu wazamupoka waka ndalama yakukwana kugula buledi na paketi la mkaka chifukwa yikukhila usiku muhanya. Ine nthena pano najipeleka ndipo namupoka ndiko nkhuya.

Bamwiza banandi bakunjila ntchito iyo nja ndalama zichoko chifukwa beneko bamu chalo ichi bakukana kunjila ntchito yakuti bapokenge machenji.

Gulu linandi lakhala mu chalo ichi vyaka-vyaka ndipo lakhalanga mwakubisama. Israel yapelekanga mapepala ghakukhalila mu chalo chawo ku banthu bakuchepa chomene mwakuti panji pa bamwiza 1,000 mbwenu yumoza ndiye wapokanga chipepala cha Asylum.

Mawupu ghanandi ghakasuska chalo ichi kuti chikuchedweska dala pakupeleka mapepala gha asylum. Benjamin Netanyahu ndiye ndiye wali panthazi pakukana gulu ili kuti likhalenge mu chalo mwawo.

Kwene pali mwiza munyake uyo ngwaku chalo cha Eritrea ndipo zina lake ni Teklit Michael wa vyaka 29, wakukhala ku Tel Aviv wakayowoya kwambula mantha kumuzgola Netanyahu:

“Uwu sono mbuchindele kweneso mbuzga chifukwa ivi mukuchita apa nimulandu. Kupeleka ndalama Kuma transporter kuti ghatiyeye pa ndege kuluta nase ku Africa vikuyana waka kuti mukugulisa banthu ivo tikuti human trafficking kweneso mwatiswela wanangwa withu uwo tikuti human rights.”

“Apa sono tikumanya yayi ivo bamutipanga nase ku Rwanda pala takafika! Ine mbwenu ntchiwemi nifwile waka mujele mwinu kwenekuno ku Israel.”

Kwene Netanyahu pakuzgola wakati mu boma la Tel Aviv muli bamwiza banandi chomene mwakuti beneko chalo bakutondeka nakutukuluka. Ntheula iye wakati ntchiwemi wose balutenge panji mphepo zingabaputako ziwemi.

“Mwahuno nkhumusimikizgilani mose beneko chalo kuno ku Tel Aviv kuti lelo mukhalenge kuli nooooo kwambula kupulika twa mumakutu chifukwa bamwiza wose tikupsyela kwambula chitima,” Netanyahu ndimo wakayowoyela.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *