Category

17 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Banthu bankhondi bakakika pavifukwa vya ufwiti

Uhabi panji kupusikizgila banthu vya ufwiti nimulandu muno mwithu mu Malawi ndipo wanjizga musuzgo mama waku Nkhatabay


Bapolisi ku Nkhata-Bay bakaka banthu bankhondi pavifukwa vyauhabi.Pabakubaghanaghanilila aba paliso mulovi wabahabi(Ng’anga)uyo ni Judith Nkhambule wavimika makhumi ghanayi pachanya vinkhondi nachimoza (46).

Ntheula banyake banayi aba ni Henly Banda wavyaka-35,Joseph Lungu wavyaka-30,Jessy Kanyasko wavyaka-70 na Enwood Thundu wavyaka-44.Wose bakufumila mumuzi Wa Dewe kwa Fumu ilala Kabunduli kwenekuko ku Nkhata-Bay.

Bakuganizilika banayi basoleka ubudi pakuchemeska a Judith Nkhambule kuti babachizge,apo Amama Nkhambule basangika ubudi pakuchonjolaso womama banayi kuti ndizo fyifyituli zikulowa baluwali banayi awo pasonopano mbakuganizilika waka.

Ivi vangupangiska basamaliya bawemi kuti baskebelepo Polisi pakulabiska suzgo ilo lingabuka kwakuyana naumu vinthu vyangubila.Ntheula Polisi yanguchimbililako mwalubilo uko yangusanga baluwali banayi, awo pasono mbakuganizilika.Apo womama banayi (fwiti) kuti babambotya maufu kuti batemeke dekhani.

Kwakuyana na dango ntheula police nyengo yeneyiyo yangukaka Ng’anga pamoza nabaluwali bake banayi.Ntheula Nkhambule (Ng’anga) bamujulira mlandu wakuti ni nkhwantha pauhabi nakutundula munthu,apo makasitomala ghake ghose ghanayi ghasangika ghakubuda pakulemba ntchito Nkhambule uyo watundula banthu.

Wose bawonekela mukhoti mwahuno pa 23 July 2020.Ntheula bapolisi bachenjezga zing’anga kuti zileke kutundulanga banthu maufwiti chifukwa nkhuswa malango gha chalo cha Malawi.

Mwakulutililako banthu na mumizi bachenjezgeka kuti baleke kunjizganga zing’anga muchigaba izo zikunjizgiska nthimbanizgo nazinyifwa.

Wakumasulila:- Lazarus Popote Sakala for Nkhani Mchitumbuka.