Joel Kamanga

Banja lalila chifukwa baliwotchela nyanga yawo

408

Doda linyake na awoli bake ku Kamwala mu muzi wa Joel Kamanga kwa Inkosi Chindi ku Mzimba, bajula chitengero chambula kuchetamiskika panyuma pakuti ng’anga yinji yabatolera nyanga yabo yakugomezgeka.

Mzimba radio yikayowoyaposo kuti ku chigaba ichi bachibwi basuzga chomene ku masano kweneso kukola vibeto ndipo nase ba Nkhani Mchitumbuka tikayilembaso.

Sono – sono apa mkamwana wa doda ili wakalwara chomene ivyo vikachitiska a vileji hedemani kuti bachemeske ng’anga kuti yizakachite msecho.

Ntchimi iyi yati yiza yikaphalira doda ili kuti likatole lekha nyanga iyo nakwiza nayo kwa ng’anga iyi, ivyo doda ili likakana ndipo bakabecherana makopala ghakukwana K300 000 usange nyanga iyi yatoleka.

Dokotala wa chifipa uyu wakakwaniska kutola nyanga iyi, iyo doda lihabi ili likazomera kuti njake, nakutola makopala agho bakabecherana.

Apa, ndipo doda ili na muwoli wake bakayamba kulira kwambula kulekezga nga kwawa nyifwa pakughana – ghanira milimo iyo nyanga iyi yikatebetanga.

Nyanga iyi bati mwana wa doda ili wakuyendangapo kuluta na kufuma ku Joni kweneso kutola ndalama za banthu ku Joni, kusazgapo kukola vibeto pala yazgoka Chimbwe mwakuti doda ili na mama uyu bakhala bakukhwasula nyengo zose.

Pasono, doda ili bati likutandala mnyumba chifukwa cha chitima, apo ntchimi iyi yikulutilira msecho, ndipo doda ili bati lavumbula kuti bahabi banyake mbanandi ku chigaba ichi.

Tilindizge naumu vimalirenge.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *