Mlangali ku Mzimba

Banalume babili babayendeska bengende ku Mzimba

378

Banalume babili abo batchuka chomene ku Mlangali kwa Inkosi Chindi ku Mzimba pa nkhani ya kwiba mwahuno bakhawula. Ndipo banthu banandi bangusekelela pakuwona nkhule za banalume babili awo bangubayendeska bengende nachilato chakuti soni zibakole.

Banthu pa malo gha malonda gha Mlangali balabilila sinema ya wezi. Wumba wose wanguwoneka kuti wangukondwa na ivo bangubachita banyamata aba pakubayendeska musika wose zweeee kwambula vakuvywala nesi panti.

Nkhani Mchitumbuka yaphalilika kuti banthu aba bakatolanga katundu wa bapapi bawo ndipo bakagulisanga ku musika. kwene bati bamalizga kugulisa katundu uyu mbwenu bakayamba kwenda mumizi kuswa zinyumba nachilato chakuti bakagulise. vinthu ivi bapangapo nyengo zitali mpaka bakakoleka ku muzi unyake uko bakakhumbanga kuti bakibe mu nyumba ya dada munyake.

Sono pa dazi ili bati batola katundu uyu mwasoka mweneko wakayimba foni kuba Community policing kuti bamovwile kupenja. Ndipo bakapenja nakubakola. Wumba wati wiza kuzakabawona mbwenu bakayamba kubavula vyakuvwala kuti bayende bengende kuzwetelela musika wose mpaka dazi likanjile.

Kwene mwa mwabi kukiza munthu munyake uyo wakumanyikwa chomene ku chigaba ichi ndiye wakapokeska ku gulu ilo likasonkhana ndipo wakabapa vyakuvwala vyawo.


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *