Vakumwezi

Bamutengweska lubilo chifukwa vakumwezi vadula

312

Basungwana banandi sono bayamba kuchichizgika kuti batengwe chifukwa bapapi bawo bakudandaula kuti bangakwaniska yayi kugula vakumwezi kuti bavwalenge chifukwa vikudula chomene.

Ku chalo cha Uganda vakumwezi vikugulika na $2 iyo pachakwithu kuno ni K1,500 kwene banthu banandi mbakavu mwakuti bakusanga waka $1 pa dazi ndipo penepapo balyepo mbwenu ndalama yikubachepela.

Musungwana uyo wakoneka pa chithuzi ni Auma zina lake. Sono apo wakakwaniskila vyaka 12, wakapempha bapapi bake kuti bamugulileko vakumwezi. Kwene zgolo likaba lakuti ntchiwemi wasange jaha ilo lingamugulilangako vakumwezi chifukwa vikudula chomene madazi ghano.

Nkhani ya musungwana uyu njachilendu chomene ku Uganda yayi chifukwa banthu baku chalo ichi kuzunula vinthu vakubisika pagulu ndiyo ni sima yapa dende nyama. Basungwana banandi ku Uganda sukulu bakulekela panthowa pala bayamba kwenda ku mwezi chifukwa vinthu ivi vakuti bavwalenge pala bali kumwezi bakuchita kuchemeska ku vyalo vakuwalo.

Wupu wa Aid Agency Plan wayowoya kuti mabanja ghanandi ngakavu mwakuti pala mukubaphalila za vakumwezi mbwenu mukubaseka waka chifukwa bangavikwaniska yayi.

Sono ivo vikuchitika vakuti basungwana banandi bakusanga vibwezi vakuti vibagulilenge vakumwezi ndipo pawumalilo mbwenu bakubapa pathupi. Sono pala basanga kuti bana nthumbo mbwenu sukulu bakulekelathu.

Nkhani yakuyowoya vinthu vakubisika ku Uganda bakuvitemwa chomene mwakuti dada munyake uyo wakugwila ntchito ya boma wakatukapo president Yoweri Museven kuti wana matako ghakulu agho ghana mbina ngeti nja kalizga. Munthu uyu bakamukola nakumujalila dankha mugadi kwene sono walikufuma.

Asambizi banyake nawo awo bakusambizga ku University bakatuka mwanakazi wa president chifukwa wakatondeka kufiska phangano lakuti wagulenge vakumwezi vakuti wagabizgenge muma sukulu.

Janet Museni uyo ni mwanakazi wa mudangilili wa chalo chaku Uganda wakazaphepiska ku banthu kuti boma ndalama lilije dankha zakuti ligulile basungwana vakumwezi kuti bavwalenge.

Nyanzi wati wapulika ivi mbwenu wakamutukaso mwanakazi wa president kuti wana pathako! Iye mbwenu wakayamba kupanga kawupu kake kakupempheska wovwili wakuti mpaka bagule vakumwezi vakuti bakagabizge muma sukulu.

Naye Nyanzi boma likamukaka kwene sono walikufuma pa bail-out.

Nkhani yakwa Nyanzi yikatchuka chomene mwakuti ndiyo ma wupu ghanandi nthena UNICEF pamoza na United Nations ghakasanga kuti ku Uganda kuli suzgo la vakumwezi.

Patric Adupa uyo ni bwana wa wupu wa Plan International’s child protection programme manager ku Uganda wakati masukulu ghanandi agho ghali mu chalo chawo ghalije malo ghapadela ghakuti basungwana balutengeko pala bali kumwezi kuti bakasinthilengeko.

Iye wakati basungwa 40 pa 100 baliwose bakulutizga sukulu yayi chifukwa chakudula kwa vakumwezi. Ndipo awo bakukamalizga ku secondary bakuba bachoko chomene.

“Kwene masambilo ngakuzilwa chomene pa umoyo wa munthu. Sono pala basungwana bakulekezga sukulu chifukwa chakuti vakumwezi vadula mbwenu bakukatengwa waka umalilo wake.” Patric Adupa

Nangauli chalo cha Uganda chilikukanizga musungwana kutengwa pambele wandakwaniske vyaka 18 kwene banandi bachali kutengwa mwakubisilizga. Mwakuti basungwana banayi pa basungwana 10 baliwose ndiwo bakutengwa pambele bandakwaniske vyaka 18. Ndipo yumoza pa 10 baliwose bakutengwa pambele vyaka 15 bandakwaniske.

Auma uyo wakoneka pa foto apo wanamwabi chifukwa iye wakazizipizga ndipo wandatengwe chaaa mpaka sono wakwaniska vyaka 15. Iye wachali pa sukulu iyo yili mu boma la Tororo mu Uganda. Kwene mubwezi wake Christine Amusugut uyo bakatemwananga chomene ndiye walikuchitika soka. Iye wati wasanga kuti bapapi bake bakutondeka kugula vakumwezi mbwenu wakayamba kugwiliska ntchito mani gha muthondo kweneso nyengo zinyake dulu mpaka wakaganiza kuti watengwe waka kuti mwanalume ndiye wakamugulilengeko vakuti wakavwalenge pala walikumwezi.

Wupu wa Plan International ku Uganda sono ukukhumba kuti sukulu yiliyose yizenge kanyumba kapadela kakuti basungwana pala bali ku mwezi balutengeko mwakufwasa.

Musepuka munyake wakaganizanga kuti pala basungwana bali kumwezi mbwenu wakate panji ndiwo bagona na banalume banandi sono ntchimanyisko chakuti wavuka navo.

“Kuno ku Uganda basungwana ivo bakulekela sukulu vakuti banyamata bakutemwa kubajambulanga muma blackboard na choko kubaseka pala bali ku mwezi,” Adupa ndimo wakamalizgila kuyowoya.

Kwene chalo cha Uganda kuti ndicho pela yayi chikupeleka vakumwezi muma sukulu chifukwa paliso Zambia na Kenya nawoso bakupanga nthena-nthee.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *