Search
Medson Banda
Medson Banda

Ndalama

Kalaliki walya ndalama za mpingo

Ndalama za mpingo zalyeka ku boma la Balaka Kalaliki munyake uyo ngwa mbunu pa ndalama waskuputula mapangano ghose kusazgilapo izo bakasonkhananga kuti ziwovwile kuzenga...

Mitala

Mama wakhumbila mitala

Mama munyake walimbikiska mfumu wake kuti mpaka watole mitala chifukwa iye wakubaba yayi Mwanakazi munyake wa mumuzi mwa Ngwelelo ku Zomba waziziswa banthu chifukwa...

CCAP

CCAP yazengela chiwuya nyumba

Chiwuya bachizengela nyumba ba mpingo wa CCAP ku Mzuzu CCAP yaku Zolozolo mu mwezi wa September yilikuzenga nyumba ya ndalama zakukwana K1 Million nakupeleka kwa Gogo...

Nyawu

Nyawu bazilipiliska mbuzi chifukwa chakunjila mu tchalitchi

Nyawu zibili zaku Dowa bazilipiliska mbuzi yimoza-yimoza china munthu chifukwa zangunjila mu tchalitchi la mpingo unyake. Nyawu izi zanguluta pa malo ghanyake...

Engalaweni

Fulu wasuzga mu muzi wakwa Zimba ku Engalaweni

Cha fulu ku Engalaweni chikutembeya zuba lili geee pa muzi wakwa Zimba ndipo chikwenda palipose mukhichini, kwali nkhu chimbuzi olo munkhokwe mwakuti banthu bazukuma...

Mzuzu University graduate

Nkhwantha ya degree pa Mzuzu yaluta ku Joni

Musepuka uyo ngwa zelu chomene ndipo walikumalizga masambilo ghake pa Mzuzu University, wafuma muchalo chithu kuti wakapenje ganyu ku South Africa chifukwa wawona kuti...