Category

17 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

John Msimuko

Adada Msimuko chililo chawo chazgoka chikondwelelo

A John Msimuko waku Malawi wawovwilika ku Joni kuzela pa facebook

Adada Msimuko awo wakukhala ku Emmarentia ,kufupi na Auckland Park mchalo cha South Africa walikuchita mwawi chifukwa banthu bakukhwaskika naivo vikabachitikila, balikovwilika pakubapa njinga, kweneso ndalama zakukwana R7,000 pamoza nakatundu mnyakeso.

Nkhani yose yikuti a Msimuko wakagula njinga pandalama zawo izo bakasunganga munyengo ya lockdown kuti bazamugulapo njinga yakuti bayendengepo pakuya kuganyu kwene madazi ghawili waka awo wakayendapo wakasangana navigebenga ivo vikabapoka njinga. Iwo bakaphalila bwana wawo ndipo wakatumizga nkhani iyi pa social media. Pa ichi banthu bakuzingilila Emmarentia bakayamba kubawovwila.

Njinga yakwa adada Msimuko bakabapoka masosi ku Blairgowire chaku Randburg.

Pasono a Msimuko nimunthu wakukondwa ndipo wawonga wose awo walikuwovwira. Pa ndalama izo wakapiwa zinyake waligulapo njinga yamwana wawo nakutumizgaso ndalama ku Malawi.