Category

17 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

Adada Andrew Mtonga ŵalengeska ku Mzuzu – Ephraim Mkali Banda ndimo wakutili

Adada Andrew Mtonga ŵamukhala munyumba ya vikondo mpaka vilimika khumi na viŵili chifukwa chakukolelela mwana musungwana wa vilimika khumi

DADA ANDREW KUKAKHALA KUNYUMBA YA VIKONDO VILIMIKA 12 PAKUKAZGUZGA MWANA

Na: Ephraim Mkali Banda.

Mphala ya milandu M’msumba wa Mzuzu ya langula kuti wa dada Andrew Mtonga wavyaka 50 kukakhala kunyumba ya vikondo muvilimika khumi na viwili (12) pasanganika na mulandu wakuchita uzaghali na mwana wa vilimika nkhumi.

Andrew wapalamula mulandu uwo mdela la Masasa m’musumba wa Mzuzu.

Mwakuyana na muyowoyeli wa Polisi ya Mzuzu ŵa Inspector Edith Kachotsa waphalila ku mtola makani wa nkhanimchitumbuka.com Ephraim Mkali Banda kuti bakwendesya milandu ba boma ba Sub Inspector Kaliati Phiri bakaphara ku mphara ya milandu iyo kuti pa 17, Chilimika chino (2020) mwana uyo wakakazguzika pa dazi ilo wakaluta kusewera kunyumba kwa ba Andrew na bana banyake.

Ba Andrew bakamuchemela mwanauyo munyumba mwao nakumuguzira kuchipinda kwao uko ndiko bakamukazguzga, wati wamalizga khumbiro lawo wakamuwofyeza mwana uyo kuti usange wanuphara ivyo vya chitika wafwenge.

Mwana uyo kwambura kutolera ivyo wakapharilika wakaphara kwa wa dada wake ivyo vikachitika ndipo adadakhe wakakaphara nkhani iyo ku Polisi.

Mwana uyo wakatolekera ku chipatala chikuli cha Mzuzu apo vyakulondezga vikaphala kuti mwana huyo waka goneka, apo ndipo ba polisi wa kakaka wa Andrew nakuwajulira mulandu wa kukazguzga mwana.

Pa mulandu uwo boma likawa na wakaboni wankhonde (5) ndipo maumaliro wakuteghereza mulandu uwo boma likapempha kuti Andrew wapaskike chilango chinonono kuti banthu banyake batolelepo sambiro.

Pakupereka chilingolo chake wakungula milandu warara wa Paul Chiotcha, wakakoreranako na boma ndipo wakalangula wa Andrew Mtonga kuluta kunyumba ya vikondo vilimika 12 nakukagwira ntchito inonono.

Ba Andrew Mtonga ba kufumira muchikaya cha Zana fumu ilara Mtwalo m’boma la Mzimba.