Category

18 January, 2021

Nkhani Mchitumbuka

Malawi News Updates

About


Zwetela uku tikumane


Nkhani Mchitumbuka kufumumila papo kale na kale njakutemweka na wumba unandi chifukwa tikulemba nkhani mululimi lwithu kuti waliyose wamanyenge ivo viliko ndichochifukwa tilikuzgoka buluku na bande.

Kufumila mu chaka cha 2010, zina lakuti Nkhani Mchitumbuka lazgoka daŵale lakuti mwana wakule makola ndipo masomphenya ghithu ngakulutiska panthazi chiyowoyelo ichi, ndichochifukwa tajula munthavi wakuti kulembekenge makani kwambula kujiluma lulimi.


Tilikupanga malango ghithu ghawemi chifukwa ghakukanizga vitusi ndipo pawumalilo wa mwezi tikuŵa na ŵanthu ŵakukwana 4 million awo ŵakulondezga makani ghithu.

Makani ghose ghakulembeka mwaluso icho chikuphala kuti nthazi lithu ndakujulika chifukwa sitepu ndizo zikulongola. Nkhani Mchitumbuka yikugomezga kuti luso lwa madazi ghano lagona pakumanyiska wumba kwizila mu makani ghakwenelela. Ndipo tikumanyiska ŵalondezgi ŵithu kuti ntchito iyi tiyikwaniskenge nachilato chakuvwila waliyose kumanya unenesko pa ivo vikuchitika mu vyalo

Kuti tikwaniliske malemba gha Yohane, tigwiliskenge ntchito luso la ŵalembi ŵithu ngeti umo ŵalikusambilila ku sukulu pa kalembelo kambula ubendezi.

Tiŵikengepo zelu chomene pa makani agho ngaphindu kweneso kujima ngeti panjila mbeŵa kuti ŵanthu ŵamanye unenesko ndipo tipangenge ivi kwambula kuswa malango gha wupu withu chifukwa tikukhumba kuti vitowelenge ŵaŵelengi ŵithu

Chinyake icho chikutilimbiska mtima ni nkhalo ya dyaka apa nane nidyakepo chifukwa awo ŵakutilondezga ise ni bande na buluku pakuti nyengo zinyake ndiwo ŵakutisinako khutu kuti tifukule mala gha mbeŵa. Nkhani iyo yangutipita, mamembala ghithu ghakutiphalila

Nkhani Mchitumbuka yaghanaghana kulutizga kupeleka uthenga kweneso kungweluska ŵanthu pa vyamuchindindi