Search

Makani

Makani gha mwahuno

Munkhungu

Munkhungu bamuponoska ku nyifwa

Munkhungu uyo wakamalanga mbuzi mumizi bamuponoska ku nyifwa Dada munyake waku Chanthomba...

Muliska

Mama wataya pathupi pa muliska wa mpingo

Mama uyo mufumu wake wali ku Joni wataya pathupi chifukwa muliska ndiye wakamupa Mama...

MP

MP waku Mzuzu wapeleka mipando ku ba Silamu

MP wa Mzuzu City wapeleka wovwili wa katundu wakupambana-pambana ku ba Silamu. Bwana...

Ndalama

Kalaliki walya ndalama za mpingo

Ndalama za mpingo zalyeka ku boma la Balaka Kalaliki munyake uyo ngwa mbunu pa ndalama...

Mitala

Mama wakhumbila mitala

Mama munyake walimbikiska mfumu wake kuti mpaka watole mitala chifukwa iye wakubaba yayi...

Sia Kate

Sia Kate waswa mbili pa kwimba

Musungwana wakutchuka Sia Kate waku Australia mphake kuti timulembe Musungwana uyu zina...

CCAP

CCAP yazengela chiwuya nyumba

Chiwuya bachizengela nyumba ba mpingo wa CCAP ku Mzuzu CCAP yaku Zolozolo mu mwezi wa...

Ng'anga

Ng’anga yamazga nthengwa

Mama wajobola mufumu wake chifukwa cha ng’anga Mwanakazi munyake kwa Mlongoti...

Chimutu

Dada wakoleka uhule kwa Chimutu

Dada munyake na mama yunji mu muzi wa Chimutu Hara balengeska panyuma pakuti babasanga...

Nyawu

Nyawu bazilipiliska mbuzi chifukwa chakunjila mu tchalitchi

Nyawu zibili zaku Dowa bazilipiliska mbuzi yimoza-yimoza china munthu chifukwa zangunjila...

Engalaweni

Fulu wasuzga mu muzi wakwa Zimba ku Engalaweni

Cha fulu ku Engalaweni chikutembeya zuba lili geee pa muzi wakwa Zimba ndipo chikwenda...

Banja

Banthu ba banja limoza balyeseka mankhwala gha mbeba

Banthu bankhondi na babili (7) ba banja limoza,  babakola dimiti mu chipatala cha...

Phiri

A Phiri babwaka musungwana wa vyaka 14

Adada a Mcdonald Phiri, awo mba mbunu pa zinthombi, juzi pa Chibili balikubwaka...

Mbuladye

Mbuladye wakusambazga mwa wukhuluku

Mosse Mbuladye waku Makanjira ku Mangochi wakwibila mu Mwenye mu shop ndipo wayamba...

Mzuzu University graduate

Nkhwantha ya degree pa Mzuzu yaluta ku Joni

Musepuka uyo ngwa zelu chomene ndipo walikumalizga masambilo ghake pa Mzuzu University,...

Zubayumo

Kwa Zubayumo kuyambikenge nkhombo

Banthu bakwa Zubayumo awo bali ku Joni bayamba kusonkhana ndalama zakuti bayambiske...